مصوبات 6 شهريور ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 6/6/92

مصوبه شماره:1

موضوع:

بررسي مسائل کميته صدور خدمات مهندسي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد اعضاي محترم کميته صدور خدمات مهندسي تا سه شنبه آينده (جلسه آتي هيات مديره )نسبت به ارائه نظام نامه کميته صدور خدمات مهندسي با عنايت به مباحث مطرح شده اقدام و آقايان مهندس هيوا لهونيان و مهندس بهمن زارعي مامور پيگيري اين مورد خواهند بود .مصوبه شماره:2

موضوع:

درخواست دبير گروه تخصصي عمران در خصوص عقد قرارداد با سازمان فني و حرفه ايي در برگزاري کلاسهاي آموزش عملي جوش .


متن مصوبه:

مقرر گرديد ضمن عقد قرارداد با سازمان فني و حرفه ايي از هزينه برگزاري دوره مبلغ 300،000ريال (سيصد هزار ريال) توسط شرکت کنندگان در دوره و مبلغ 260،000ريال(دويست و شصت هزار ريال) توسط سازمان پرداخت شود.در ضمن هزينه هاي مربوط به بند 3 ماده چهار قرارداد به عهده شرکت کنندگان خواهد بود .