مصوبات 6 دي 93

تاريخ تشکيل جلسه: 6/10/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي نامه شماره 17176 دفتر نمايندگي قروه در خصوص برگزاري جشنواره ورزشي.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با کليات برگزاري جشنواره ورزشي( دومين جشنواره) موافقت، و واحد رفاهي ورزشي سازمان با استفاده از نظرات مهندسان باتجربه در اين زمينه عضو سازمان، نسبت به ارائه برنامهه اي اجرايي و ريز هزينه هاي برآوردي ظرف مدت چهار هفته ( يک ماه) جهت تأييد نهايي به هيات مديره اقدام فرمايند.

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

درخواست جناب آقاي دکتر عليزاده در خصوص جلسه هيات مديره در خصوص جلسه هيات مديره با گروه تخصصي شهرسازي و ساير مهندسين داراي پروانه شهرسازي سازمان نظام مهندسي کردستان.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گرديد جلسه ايي در مورخ 25/10/93 با دستور کار هم انديشي هيات مديره محترم سازمان با گروه تخصصي شهرسازي و ساير مهندسين داراي پروانه و بدون پروانه گروه شهرسازي با برنامه مشخص ، با هماهنگي جناب آقاي دکتر ثابتي رياست محترم سازمان جهت تعيين و تأييد محل و برنامه هاي مراسم به صرف نهار برگزار گردد

  

مصوبه شماره 3

موضوع:

بررسي بند اصلاحي نظام نامه واحد نقشه برداري.

 

متن مصوبه:

پس از بحث و بررسي اعضاي محترم هيات حاضر در جلسه، اصلاح بند 3 نظام نامه واحد نقشه برداري مورد تصويب قرار گرفت و نظام نامه اصلاحي به امضاي اعضاي حاضر ( به شرح پيوست ) رسيد. 

مصوبه شماره 4

موضوع:

بررسي موارد اصلاحي نظام نامه کميته دفاتر.


 

متن مصوبه:

ضمن بررسي موارد پيشنهادي کميته محترم دفاتر ، اعضاء حاضر در جلسه با اعلام تشکر و قدرداني از اقدامات به عمل آمده توسط اعضا محترم کميته دفاتر ، مقرر گرديد که کميته مذکور ضمن عنايت و توجه به شرح وظايف قيد شده در نظام نامه موجود، اقدامات عملي را اجرا نموده و در بازه زماني سه ماهه در صورت هر گونه نياز به اصلاح در نظام نامه با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط کميته محترم دفاتر ، راهکارهاي پيشنهادي خود را به هيات مديره ارائه فرمايند

  

مصوبه شماره 5

موضوع:

اجاره محل مناسب جهت دفتر نمايندگي شهرستان سنندج.


 

متن مصوبه:

با توجه به لزوم ايجاد دفتر نمايندگي شهرستان سنندج در راستاي ارائه خدمات بيشتر به اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان( مقيم سنندج) و مالکين محترم متقاضي ساخت ساختمان در شهرستان سنندج، مقرر گرديد هيات رئيسه محترم سريعاً ظرف مدت يکماه آينده نسبت به اجاره محل مناسب با اختيار تام در خصوص مبلغ وديعه و اجاره اقدام فرمايند.ضمناً جناب آقاي مهندس رباني و مهندس فاروقي پيگير اين موضوع خواهند بود.

  

مصوبه شماره 6

موضوع:

رهن کامل يک واحد مسکوني در تهران جهت استفاده اعضايي که مأموريت اداري دارند.

 

متن مصوبه:

مقرر گرديد آقاي مهندس قناعت به نمايندگي از طرف سازمان نسبت به رهن کامل يک واحد مسکوني مناسب در تهران جهت استفاده اعضايي که مأموريت اداري دارند، اقدام فرمايند لازم به ذکر است با توجه به بررسي هاي انجام شده به لحاظ صرفه جويي هايي که اين کار در زمينه کاهش هزينه هاي مأموريت بعمل مي آورد و صرفه و صلاح سازمان در نظر گرفته شده است.