مصوبات 6 تیر 94

تاریخ تشکیل جلسه: 06/04/94

 

 مصوبه شماره 1
 
 

موضوع:

جابجایی کارکنان.

 

متن مصوبه:

با توجه به جابجایی کارمندان در امور مهندسین و نیاز به نیروی جدید شهرستان سنندج ، تغییرات و جابجایی کارکنان به شرح ذیل موافقت به عمل خواهد آمد:

1-    آقای بابک بهجتی از دبیرخانه شهرستان سنندج به امور مهندسین شهرستان سنندج منتقل خواهد شد.ضمناً کماکان نامبرده امور مربوط به واحد نقشه برداری و تفکیک آپارتمان را عهده دار می باشند.

2-    خانم آرینا جدیدیان از واحد شناسنامه فنی ملکی به دبیرخانه شهرستان سنندج به عنوان مسئول دبیرخانه منتقل خواهند شد.

 

 


 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسی درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان مبنی بر خرید باقی مانده نیازمندیهای واحد انفورماتیک با توجه به راه اندازی نرم افزار و اتوماسیون.

 

متن مصوبه:

با عنایت به راه اندازی نرم افزار و سیستم اتوماسیون سازمان مصوب گردید با تأیید هیئت رئیسه سازمان تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال تجهیزات سخت افزاری (کامپیوتر، پرینتر، اسکنر و ... ) خریداری و توسط مدیر فنی و اجرایی در اختیار دفاتر نمایندگی و واحدهای مختلف سازمان قرار گیرد.

 

 


 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان در خصوص بودجه سال 94 ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی بانه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به اتمام کار و نزدیک بودن افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی بانه، پرداخت اسناد مالی این ساختمان تا تصویب بودجه سال 94 در مجمع عمومی تا سقف 2،000،000،000 ریال بلامانع می باشد.در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان ، اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعداً از حساب 4% مستهلک می گردد.

 


 

مصوبه شماره 4

 

موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان در خصوص بودجه سال 94 ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی بیجار.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به اتمام کار و افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی بیجار، پرداخت اسناد مالی این ساختمان تا تصویب بودجه سال 94 در مجمع عمومی تا سقف 500،000،000 ریال بلامانع می باشد.در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان،اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعداً از حساب 4% مستهلک می گردد.

 


 

مصوبه شماره 5

 

موضوع:

تصمیم گیری در خصوص مسائل مالیاتی سازمان.

 

متن مصوبه:

بابت کارکرد اعضای سازمان در سال 93 به ترتیب ذیل تصمیم گیری شد:

1-    تصویب گردید آمار کارکرد هر یک از مهندسین در سال 93 به دفاتر اعلام تا به اطلاع مهندسین عضو دفاتر رسانده شود.در صورت اعتراض نسبت به کارکرد حداکثر ظرف مدت 5 روز اعتراض خود را به مسئول آمار آقای فرامرز رحیمی تحویل نمایند.

2-    طبق سنوات گذشته کارکرد دفاتر حقوقی توسط سازمان انجام نمی‌گردد و توسط خود دفاتر ابلاغ و اعلام می‌گردد و مسئولیت صحت و یا سقم آمار کارکرد به عهده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اشخاص حقوقی خواهد بود.

3-    تصویب گردید واحدهای نظارت برق، نظارت گازرسانی و کارشناسان ماده 27، واحدهای اجرا نقشه برداری و شهرسازی نسبت به آماردریافتی های مهندسین خود اقدام و مسئول آمار ارائه شده از هر حیث خواهند بود.

4-    تصویب گردید کارکرد مهندسین پس از کسر 10% سهم سازمان با توجه به خالص پرداختی به مهندسین آمار کارکرد تهیه و به دفاتر اعلام و پس از ابلاغ به دفاتر حداکثر تا 8 روز پس از ابلاغ به دفاتر به اداره امور مالیاتی ارسال شود با درخواست اداره امورمالیاتی.

 


 

مصوبه شماره 6

 

موضوع:

بررسی درخواست مورخ 31/03/94 به شماره 117/ن/94 مدیر فنی و اجرایی دفتر گاز رسانی .

 

متن مصوبه:

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص درخواست مدیر محترم فنی و اجرایی دفتر گاز مصوب گردید خانم ژاله تاجی به عنوان مسئول حسابداری دفتر گاز منصوب گردند .تاریخ اجرای مصوبه از 01/04/94 می باشد.

 

 

مصوبه شماره 7

 

موضوع:

بررسی درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان در خصوص تعیین تکلیف کارهای ارجاعی سال 93 و پیش ثبت شده در سال93 شهرستان سنندج.

 

 

متن مصوبه:

باعنایت به مکاتبات و اعلام قبلی مدیر فنی و اجرایی و مدیر دفتر نمایندگی سنندج به دفاتر طراحی ( و تعیین آخرین مهلت 20/02/94) و نظر به نزدیکی زمان اعلام کارکرد به دارایی و هم چنین لزوم اعلام 10% به قسمت های مالی سازمان لذا مصوب گردید آخرین مهلت تعیین تکلیف( وضعیت طراح، ناظر، مجری ، نقشه بردار و ... )کلیه کارهای ارجاعی و پیش ثبت شده سال 93، 15/04/94 تعیین و در صورت مراجعه مدیران دفاتر طراحی و تعیین تکلیف و پرداخت حقوقات سازمان تا قبل از تاریخ 15/04/94، در دفتر سال 93 و کارکرد مهندسین در سال 93 درج میگردد و در غیر این صورت، پس از تاریخ فوق الذکر در کارکرد سال 94 ثبت و درج می‌گردد و مسئولیت به عهده ی مدیر دفتر طراحی مربوطه خواهد بود.مسئولیت اعلام کارکرد موضوع فوق تا تاریخ 25/04/94 به عهده ی مدیر دفتر نمایندگی سنندج و مدیر فنی و اجرایی می باشد.

 


 مصوبه شماره 8

 

موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی در خصوص مباحث 15 و 22 و تعیین وضعیت شرکتهای بازرسی آسانسور نامه شماره 27047/52/د مورخ 22/04/93 و سایر مکاتبات پیوست استانهای زنجان و قزوین.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید افراد و کمیته های مربوط به مباحث 15 و 22 و شرکتهای بازرسی آسانسور و سایر مباحث مربوطه توسط هیئت رئیسه محترم تعیین گردد.

 

 مصوبه شماره 9 

موضوع:

جابجایی کارکنان.

 

متن مصوبه:

با توجه به جابجایی کارمندان در امور مهندسین و نیاز به نیروی جدید شهرستان سنندج ، تغییرات و جابجایی کارکنان به شرح ذیل موافقت به عمل خواهد آمد:

1-    آقای بابک بهجتی از دبیرخانه شهرستان سنندج به امور مهندسین شهرستان سنندج منتقل خواهد شد.ضمناً کماکان نامبرده امور مربوط به واحد نقشه برداری و تفکیک آپارتمان را عهده دار می باشند.

2-    خانم آرینا جدیدیان از واحد شناسنامه فنی ملکی به دبیرخانه شهرستان سنندج به عنوان مسئول دبیرخانه منتقل خواهند شد.

 

 


 

مصوبه شماره 10

 

موضوع:

بررسی درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان مبنی بر خرید باقی مانده نیازمندیهای واحد انفورماتیک با توجه به راه اندازی نرم افزار و اتوماسیون.

 

متن مصوبه:

با عنایت به راه اندازی نرم افزار و سیستم اتوماسیون سازمان مصوب گردید با تأیید هیئت رئیسه سازمان تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال تجهیزات سخت افزاری (کامپیوتر، پرینتر، اسکنر و ... ) خریداری و توسط مدیر فنی و اجرایی در اختیار دفاتر نمایندگی و واحدهای مختلف سازمان قرار گیرد.

 

 


 

مصوبه شماره 11

 

موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان در خصوص بودجه سال 94 ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی بانه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به اتمام کار و نزدیک بودن افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی بانه، پرداخت اسناد مالی این ساختمان تا تصویب بودجه سال 94 در مجمع عمومی تا سقف 2،000،000،000 ریال بلامانع می باشد.در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان ، اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعداً از حساب 4% مستهلک می گردد.

 


 

مصوبه شماره 12

 

موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان در خصوص بودجه سال 94 ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی بیجار.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به اتمام کار و افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی بیجار، پرداخت اسناد مالی این ساختمان تا تصویب بودجه سال 94 در مجمع عمومی تا سقف 500،000،000 ریال بلامانع می باشد.در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان،اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعداً از حساب 4% مستهلک می گردد.

 


 

مصوبه شماره 13

 

موضوع:

تصمیم گیری در خصوص مسائل مالیاتی سازمان.

 

متن مصوبه:

بابت کارکرد اعضای سازمان در سال 93 به ترتیب ذیل تصمیم گیری شد:

1-    تصویب گردید آمار کارکرد هر یک از مهندسین در سال 93 به دفاتر اعلام تا به اطلاع مهندسین عضو دفاتر رسانده شود.در صورت اعتراض نسبت به کارکرد حداکثر ظرف مدت 5 روز اعتراض خود را به مسئول آمار آقای فرامرز رحیمی تحویل نمایند.

2-    طبق سنوات گذشته کارکرد دفاتر حقوقی توسط سازمان انجام نمی‌گردد و توسط خود دفاتر ابلاغ و اعلام می‌گردد و مسئولیت صحت و یا سقم آمار کارکرد به عهده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اشخاص حقوقی خواهد بود.

3-    تصویب گردید واحدهای نظارت برق، نظارت گازرسانی و کارشناسان ماده 27، واحدهای اجرا نقشه برداری و شهرسازی نسبت به آماردریافتی های مهندسین خود اقدام و مسئول آمار ارائه شده از هر حیث خواهند بود.

4-    تصویب گردید کارکرد مهندسین پس از کسر 10% سهم سازمان با توجه به خالص پرداختی به مهندسین آمار کارکرد تهیه و به دفاتر اعلام و پس از ابلاغ به دفاتر حداکثر تا 8 روز پس از ابلاغ به دفاتر به اداره امور مالیاتی ارسال شود با درخواست اداره امورمالیاتی.

 


 

مصوبه شماره 14

 

موضوع:

بررسی درخواست مورخ 31/03/94 به شماره 117/ن/94 مدیر فنی و اجرایی دفتر گاز رسانی .

 

متن مصوبه:

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص درخواست مدیر محترم فنی و اجرایی دفتر گاز مصوب گردید خانم ژاله تاجی به عنوان مسئول حسابداری دفتر گاز منصوب گردند .تاریخ اجرای مصوبه از 01/04/94 می باشد.

 

 

مصوبه شماره 15

 

موضوع:

بررسی درخواست مدیر فنی و اجرایی سازمان در خصوص تعیین تکلیف کارهای ارجاعی سال 93 و پیش ثبت شده در سال93 شهرستان سنندج.

 

 

متن مصوبه:

باعنایت به مکاتبات و اعلام قبلی مدیر فنی و اجرایی و مدیر دفتر نمایندگی سنندج به دفاتر طراحی ( و تعیین آخرین مهلت 20/02/94) و نظر به نزدیکی زمان اعلام کارکرد به دارایی و هم چنین لزوم اعلام 10% به قسمت های مالی سازمان لذا مصوب گردید آخرین مهلت تعیین تکلیف( وضعیت طراح، ناظر، مجری ، نقشه بردار و ... )کلیه کارهای ارجاعی و پیش ثبت شده سال 93، 15/04/94 تعیین و در صورت مراجعه مدیران دفاتر طراحی و تعیین تکلیف و پرداخت حقوقات سازمان تا قبل از تاریخ 15/04/94، در دفتر سال 93 و کارکرد مهندسین در سال 93 درج میگردد و در غیر این صورت، پس از تاریخ فوق الذکر در کارکرد سال 94 ثبت و درج می‌گردد و مسئولیت به عهده ی مدیر دفتر طراحی مربوطه خواهد بود.مسئولیت اعلام کارکرد موضوع فوق تا تاریخ 25/04/94 به عهده ی مدیر دفتر نمایندگی سنندج و مدیر فنی و اجرایی می باشد.

 


 

مصوبه شماره 16

 

موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی در خصوص مباحث 15 و 22 و تعیین وضعیت شرکتهای بازرسی آسانسور نامه شماره 27047/52/د مورخ 22/04/93 و سایر مکاتبات پیوست استانهای زنجان و قزوین.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید افراد و کمیته های مربوط به مباحث 15 و 22 و شرکتهای بازرسی آسانسور و سایر مباحث مربوطه توسط هیئت رئیسه محترم تعیین گردد.