مصوبات 6 آبانماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:6/8/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

پيشنهاد آقاي دکتر عليزاده در خصوص حمايت مالي سازمان از مراسم بزرگداشت روز شهر ساز.


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد جهت برگزاري مراسم بزرگداشت روز شهرساز در مورخه 26/8/92 که در آن سند راهبردي شهر سنندج توسط گروه شهرسازي دانشگاه کردستان ارائه مي گردد مبلغ بيست ميليون ريال از طرف سازمان تخصيص يابد.مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي صورتجلسه کميسيون معاملات در خصوص استعلام بهاء فرآيند اسکن مدارک اعضاء و استخراج اطلاعات و ورود اطلاعات در سامانه و ....به شماره 12081 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء بررسي صورتجلسه کميسيون معاملات در خصوص استعلام بهاء فرآيند اسکن مدارک اعضاء و استخراج اطلاعات و ورود اطلاعات در سامانه و ....به شماره 12081 مورخ 5/8/92 تصويب شد .مصوبه شماره 3

موضوع:

تعيين زمان و چگونگي سفر کميته صدور خدمات مهندسي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء موارد زير مصوب گرديد:

1.       آقاي مهندس سهراب شهنازي به عنوان مدير دفتر توسعه صدور خدمات مهندسي انتخاب گرديدند.

2.       حقوق و مزاياي ايشان بر اساس ضوابط و مقررات و نظام نامه هاي سازمان پرداخت مي گردد.

3.       مبلغ بيست ميليون ريال به عنوان تنخواه به آقاي شهنازي جهت هزينه هاي سفر به کرکوک و سليمانيه و اربيل پرداخت گردد.

4.       به رياست محترم سازمان تفويض اختيار گرديد که نسبت به تعيين افراد لازم جهت مأموريت هاي مربوط به دفت ر توسعه صدور خدمات مهندسي تصميم گيري نمايند.

5.       آقاي مهندس سهراب شهنازي مؤظفند نسبت به ارائه گزارش دفتر توسعه صدور خدمات مهندسي به صورت ماهيانه اقدام نمايند.

کميته صدور خدمات مهندسي مؤظف است با هماهنگي مدير دفتر ظرف يک هفته نسبت به ارائه برنامه کاري به هيات مديره اقدام فرمايند.