مصوبات 5 مردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 05/05/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

هزينه هاي سفررئيس شوراي مرکزي با هيأت رئيسه و هيأت همراه به استان کردستان.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد کليه هزينه هاي سفر رئيس شوراي مرکزي و هيأت همراه به استان کردستان شامل اسکان، پذيرايي ، اياب و ذهاب ، هديه و ساير هزينه ها با مديريت آقاي پژمان حميدي و تأييد رياست سازمان پرداخت گردد.

 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

نظام نامه واحد نقشه برداري .


 

متن مصوبه:

نظام نامه واحد نقشه برداري مورد بررسي قرار گرفته موارد لازم الاصلاح در پيش نويس درج گرديده و پس از اصلاح نهايي جهت امضاء 2 نسخه به هيئت مديره تحويل خواهد گرديد.زمان تحويل اولين جلسه پس از اين جلسه خواهد بود مصوبه شماره 3

 

موضوع:

موارد گروه تخصصي شهر سازي .


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد بنا به درخواست گروه شهر سازي الف: به دليل تعداد کم افراد پايه 2 و 1 رشته شهرسازي از افراد پايه 3 که دوره آموزشي مربوطه را گذرانده باشند حداقل 3 کار به صورت مشترک با مهندس بالاتر انجام گيرد ،سپس به صورت مستقل در شهرستان هاي که تعداد کافي مهندس حضور ندارد به کار اشتغال ورزند.

ب: افرادي که داراي صلاحيت دو صلاحيت در رشته هاي مختلف هستند به لحاظ تعيين سهميه مصوب گرديد که تقسيم سهميه به درخواست کتبي مهندس صورت صورت مي پذيرد و مجموع سهميه نامبرده پيش از ظرفيت مجاز وي نخواهد بود .نيز اينکه مبني پايه بالاتر است.

ج:پيشنهاد گروه شهرسازي در باب محاسبه ظرفيت کارکرد افراد از متراژ به ريالي با سقف معلوم مورد تصويب قرار گرفت،بدين صورت که همان متراژ به ريال تبديل مي گردد.

د: تعرفه سال 1393 ليست پيوست جهت اعمال مورد تصويب قرار گرفت.مصوبه شماره 4

 

موضوع:

درخواست کميته آموزش مبني بر معرفي نماينده هيئت مديره در کميته آموزش و معرفي جايگزين دکتر فرزين فاروقي به شماره8243 .


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء آقاي دکتر عليزاده به عنوان نماينده هيئت مديره و آقاي دکتر آزاد يزداني به عنوان جايگزين آقاي دکتر فرزين فاروقي معرفي گرديدند.ابلاغ توسط رياست محترم سازمان و تا پايان دوره مي باشد.