مصوبات 5 دی 94

تاریخ تشکیل جلسه:05/10/94

   مصوبه شماره 1

موضوع:

نامه مدیر دفتر نظارت برق در خصوص تعیین حق الزحمه بازرسی برق نامه شماره 7129/94 مورخ 18/09/94.

 

متن مصوبه:

درخواست دفتر اجرایی نظارت برق در خصوص تعدیل تعرفه بازرسی برق مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مصوبه قبلی شورای چهار نفره و هیات مدیره که هزینه بازرسی برق بصورت درصدی از هزینه انشعاب منظور شده است. از آنجائیکه هزینه انشعاب طی دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.بر اساس درخواست دفتر اجرایی نظارت برق تعرفه به پنجاه درصد (50%) مصوبه قبلی طبق جدول پیوست تقلیل یافت و هیئت مدیره با آن موافقت نمود.

 

   مصوبه شماره 2

موضوع:

انتخابات کمیته ژئوتکنیک و کنترل کیفیت .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید برگزاری انتخابات کمیته ژئوتکنیک و کنترل کیفیت، ابلاغ احکام و نتایج انتخابات توسط هیئت رئیسه سازمان انجام گردد.