مصوبات 5 خردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 5/3/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

بررسي موضوع ساعات کارکرد فروردين ماه و ارديبهشت اعضاي هيات مديره ، هيات رئيسه و ساير پرسنل ساعتي سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به مصوبات قبلي هيات مديره ، جهت دستمزد فروردين ماه مربوط به اعضايي که در ارديبهشت ماه ساعات حضور خود را ثبت کرده اند، همان ساعات ارديبهشت نيز براي فروردين لحاظ گردد و براي ساير افراد بر اساس خوداظهاري و تأييد رئيس سازمان اقدام صورت پذيرد. و در صورتيکه اعضاي هيات مديره نسبت به ثبت حضور خود در دستگاه الکترونيکي اقدام ننمايند به رياست سازمان اختيار داده مي شود برابر خوداظهاري افراد به شرح ذيل اقدام شود .

الف: اعضاي هيات رئيسه تا سقف 70% حداکثر پرداختي مصوبه مجمع عمومي سازمان .

ب: ساير اعضاي  هيات مديره تا سقف 50% حداکثر پرداختي مصوبه مجمع عمومي سازمان .

 مصوبه شماره 3


موضوع:

ارائه کارکردهاي جمع آوري شده سالهاي 91 و 92 مربوط به کليه شهرهاي استان توسط مدير فني و اجرايي سازمان.


متن مصوبه:

مقرر گرديد مدير فني و اجرايي سازمان کارکرد جمع آوري شده را روز چهارشنبه مورخ 7/3/93 جهت مطالعه و ارائه نقطه نظرات مربوطه به بازرسين سازمان تحويل دهد و پس از ارائه نظرات بازرسين ( ظرف حداکثر يک هفته )کميته ايي متشکل از رياست سازمان ، آقايان دکتر قناعت و دکتر مشتاق و مهندس رباني و مدير فني واجرايي سازمان و آقايان مهندس عزت پور و مهندس دره وزمي (بازرسين سازمان ) به منظور تحليل و آناليز کارکردهاي جمع آوري شده مربوط به سالهاي 91 و 92 شهرستانهاي استان تشکيل و نسبت به ارائه راهکار مناسب و نقطه نظرات اصلاحي جهت طرح در جلسه هيات مديره مورخ (19/3/93) اقدام نمايند.لازم به ذکر است در اسرع وقت کارکرد کليه واحدها و دفاتر تابعه اعم از دفتر نظارت برق،گاز،ماده 27 ، توسط مدير فني واجرايي اقدام گردد .

  

مصوبه شماره 4


 

موضوع:

نامه شماره 1083 مورخ 27/1/93 واحد صدور پروانه و عضويت .


متن مصوبه:

نامه شماره 1083 مورخ 27/1/93 واحد صدور پروانه و عضويت در خصوص برگزاري دوره ورود به حرفه قبول شدگان آزمون آذرماه 92 مطرح و مقرر گرديد واحد آموزش و پژوهش با هماهنگي واحد صدور پروانه عضويت در خصوص برگزاري (دوره مذکور در دو يا سه مقطع زماني در تابستان سالجاري اقدامات لازم را به عمل آورد .ضمناً در خصوص نحوه برگزاري و هزينه هاي آن با پيشنهاد آموزش و پژوهش و تأييد هيات رئيسه اقدام خواهد شد .