مصوبات 5 تیر 95

تاریخ تشکیل جلسه:05/04/95

   مصوبه شماره 1 

موضوع:

ساعت کاری کارکنان نظام مهندسی ساختمان در نیمه اول و دوم سال.

 

متن مصوبه:

در نیمه اول سال( تا پایان شهریور ماه) در روزهای شنبه  الی چهارشنبه

در شهرستانها: از ساعت 8 صبح الی 13 و نیم و عصر از ساعت 17 الی 19.

در سنندج: از ساعت 7 وچهل و پنج دقیقه صبح الی ساعت 14 و پانزده دقیقه.

و پنجشنبه ها در سطح استان از ساعت 7 و چهل و پنج الی ساعت 13.

در نیمه دوم سال در روزهای شنبه الی چهارشنبه

در کلیه شهرستانها و از جمله سنندج از ساعت 7 و چهل و پنج دقیقه الی ساعت 14 و پانزده دقیقه.

و پنج شنبه ها از ساعت 7 و چهل و پنج دقیقه الی ساعت 13 تعیین می گردد.

 

   مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تعیین تکلیف هیات رئیسه واحد گاز.

 

متن مصوبه:

با توجه به اتمام مدت دوره هیات رئیسه واحد گاز و نظر به اینکه هیئت مدیره به اتفاق آراء نظر به انتصاب داشتند لذا در نظام نامه دفتر واحد گاز به شرح ذیل اصلاح گردید.

فصل دوم:نحوه اداره بازرسی نظام نامه دفتر گاز به شرح ذیل اصلاح گردید:

-        هیات رئیسه واحد گاز مشتمل بر سه نفر: یک نفر نماینده هیات مدیره و دو نفر دیگر از طریق انتصابات از بین بازرسین گاز.

-        هیات رئیسه سازمان به تعداد دو برابر را به هیات مدیره معرفی و هیات مدیره نیز پس از بررسی دو نفر را انتخای نمایند.

-        انتخاب یک نفر بازرس گاز با حداقل پایه یک بازرسی گاز توسط انتخابات از اعضای بازرس گاز.

-        مصوبات دفتر گاز با نظر موافق نماینده هیات مدیره قابل اجرا می باشد.

در فصل سوم بند 21-6-3 بشرح ذیل اصلاح گردید.

-        مدیر اجرایی از بین اعضای هیات رئیسه گاز به مدت یکسال انتخاب می شود و جهت تصویب و صدور حکم به رئیس سازمان معرفی می گردد.