مصوبات 4 مهر 94

تاریخ تشکیل جلسه: 04/07/94

 

موضوع:

تأمین سخت افزارها ( رایانه ، پرینتر و ...) و خدمات پشتیبانی برگزاری انتخابات.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید سخت افزارها رایانه و پیرینتر و ... در حد امکان بصورت اجاره ای و یا از خود سازمان تأمین گردد و خدمات پشتیبانی نصب نرم افزار و تأمین نیروی انسانی پشتیبانی در روز انتخابات قرارداد با شرکت رایان راهکار فردوس و بصورت مقطوع به میزان شصت و پنج میلیون ریال بر اساس شرح خدمات پیوست انجام گیرد.

 

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:04/07/94

 

موضوع:

بررسی نامه پیشنهاد قیمت شرکت های حقوقی آزمایشگاهی ژئو تکنیک به شماره 5094 مورخ 10/05/94.

 

متن مصوبه:

طی بررسی قیمت های پیشنهادی شرکت های حقوقی آزمایشگاهی ژئو تکنیک مقرر گردید رقم 13،000،000 ریال بابت تجهیز کارگاه بصورت ثابت و رقم 2،300،000 ریال به ازاء هر متر طول حفاری ، انجام خدمات آزمایشگاهی و تهیه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک تعیین می گردد و تاریخ ملاک اجرا برگه تکنسین هایی خواهد بود که تاریخ آن از 01/08/94 و بعد از آن می باشد.( برگه تکنسین به معنای فرم دستور نقشه صادر شده از سوی شهرداری مربوطه می باشد).

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:04/07/94

 

موضوع:

درخواست تنظیم قرارداد با نمایندگان دفتر اجرایی نظارت برق شهرستانها برابر نامه شماره 4315/94 مورخه 15/06/94.

 

متن مصوبه:

با درخواست دفتر اجرایی برق استان موضوع نامه شماره فوق الذکر موافقت گردید.

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:04/07/94

 

موضوع:

بررسی نامه شماره 786 مدیر دفتر نمایندگی بانه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید  سقف مصوب شده ریالی جهت اجرای نمای ساختمان دفتر نمایندگی بانه در مصوبه شماره 2 جلسه 11/03/94 به 720،000،000 ریال افزایش یابد.

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:04/07/94

 

موضوع:

بررسی طرح نمای ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی دیواندره .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید اجرای نمای ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی دیواندره از ورق کامپوزیت ، سنگ قیچی و سنگ تنه درختی مطابق طرح ارائه شده در جلسه هیئت مدیره تا سقف 700،000،000 ریال با اخذ سه عدد استعلام انجام شود.

 


 

تاریخ تشکیل جلسه: 04/07/94

 

موضوع:

بررسی وضعیت اجرای نمای ساختمان دفتر نمایندگی کامیاران.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید: اجرای نمای ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی کامیاران از ورق کامپوزیت آلومنیوم مطابق طرح ارائه شده در جلسه هیئت مدیره تا سقف 600،000،000 ریال با اخذ سه عدد استعلام انجام شود.

 

 


 

تاریخ تشکیل جلسه: 04/07/94

 

موضوع:

بررسی نامه شماره 543 مورخ 17/06/94 مدیر دفتر نمایندگی سقز .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید اجرای نمای ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی سقز از ورق کامپوزیت سنگ آنتیک و آجر مطابق طرح ارائه شده در جلسه هیئت مدیره تا سقف 1،400،000،000 ریال با اخذ سه عدد استعلام و بررسی رزومه کاری پیشنهاد دهندگان انجام شود.

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:04/07/94

 

موضوع:

بررسی طرح نمای ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی مریوان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید اجرای نمای ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی مریوان از سنگ تراورتن آجر و ورق کامپوزیت مطابق طرح ارائه شده در جلسه هیئت مدیره تا سقف 2،000،000،000 ریال با اخذ سه عدد استعلام و بررسی رزومه پیشنهاد دهندگان انجام شود.