مصوبات 4 دی ماه 95

تاریخ تشکیل جلسه:02/10/95

 

مصوبه شماره 1

موضوع:

تهیه بلیط کنسرت همایون شجریان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تعداد 200 ( دویست عدد ) بلیط کنسرت همایون شجریان که در روز شنبه مورخ 4/11/95 ( دی ماه نود و پنج) ساعت 18:30 لغایت 20 در سالن آزادی سنندج برگزار می گردد ، خریداری گردد و با پنجاه درصد تخفیف توسط امور اداری و رفاهی سازمان در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد.ضمناً مبلغ کل پرداختی 134،500،000 ریال می باشد که توسط سازمان پرداخت می‌گردد و پنجاه درصد آن از اعضا دریافت می‌گردد.

 

 مصوبه شماره 2 

موضوع:

بودجه پیشنهادی سال 96 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

متن مصوبه:

در راستای اجرای بند ج ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان ، بودجه پیشنهادی سال 96 سازمان نظام مهندسی از طرف خزانه دار محترم وا مور مالی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص و اعمال تغییرات لازم جهت طرح در مجمع عمومی به تصویب اعضا هیئت مدیره رسید.

 

 مصوبه شماره 3

موضوع:

برگزاری روز مهندس

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مسئول محترم امور رفاهی نسبت به بررسی نحوه برگزاری روز مهندس در سالن آزادی ، جهت برگزاری جنگ شادی با دعوت (بصورت فراخوان) از مهندسین و اعضا محترم خانواده آنها، رایزنی های لازم را انجام دهند، در ضمن با توجه به نظرات ایراد شده توسط اعضاء هیئت مدیره در برنامه برگزاری مراسم حداقل از یک گروه نمایشی و خواننده صاحب نام دعوت بعمل آید.

 

مصوبه شماره 4

موضوع:

ارائه گزارش  کارشناسان اعزامی به مأموریت های سازمان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید از این تاریخ به بعد در صورت اعزام هر کدام از اعضا هیئت مدیره و کارشناسان سازمان به مأموریت و جلسات داخلی و خارجی سازمان، نماینده سازمان نسبت به ارائه گزارش کامل مأموریت اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گزارش مبسوط و کامل سازمان از پرداخت حق الزحمه مأموریت خودداری خواهد نمود.

 
مصوبه شماره 5

 

موضوع:

اصلاحیه نظام نامه کمیته تخصصی ژئوتکنیک و کنترل کیفیت

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء اصلاحیه نظام نامه کمیته تخصصی ژئوتکنیک و کنترل کیفیت مورد تایید اعضا هیات مدیره قرار گرفت.

 

مصوبه شماره 6

موضوع:

اصلاحیه نظام نامه تشکیل کمیته دفاتر

 

متن مصوبه:

با توجه به اصلاح مواردی از نظام نامه قبلی و اعمال نظر کلیه اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء نظام نامه پیوست مورد تایید کلیه اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

 

مصوبه شماره 7

موضوع:

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده سازمان در روز پنج شنبه مورخ 07/11/95 ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان با دستور کار ذیل برگزار  گردد:

  • تعیین تکلیف ساختمانهای ملکی و استیجاری شهرستان سنندج
  • بودجه پیشنهادی سال 96

ضمناً در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء در نوبت اول ، نوبت دوم مجمع در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 ساعت 16 در همان محل و با همان دستور کار برگزار می گردد.