مصوبات 4 بهمن 93

تاريخ تشکيل جلسه:4/11/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

طرح نامه وزير محترم راه و شهرسازي در خصوص رفع ابهام تعدادي از مواد آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي.


 

متن مصوبه:

ضمن طرح نامه وزير محترم راه و شهرسازي در جلسه هيات مديره با توجه به مباحث مطرح شده مقرر گرديد موارد ابهام سريعاً توسط رياست محترم سازمان از وزارت محترم راه و شهرسازي استعلام گردد.

 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

جلسه توجيهي ايزو در سازمان توسط مشاور طرف قرارداد (شرکت هوزان).


 

متن مصوبه:

با حضور 3 نفر از نمايندگان مشاور طرف قرارداد (شرکت هوزان)موارد مورد نظر در جهت استقرار ايزو در سازمان جهت اطلاع اعضاي محترم هيات مديره اعلام گرديد.