مصوبات 31 فروردين ماه 93

 

تاريخ تشکيل جلسه: 31/1/93

مصوبه دستگردان


موضوع:

چاپ دفترچه هاي کارگاهي و نظارت مرحله ايي و فرم پايان کار ساختمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد تا سقف مبلغ ده ميليون تومان براي چاپ دفترچه هاي کارگاهي و نظارت مرحله ايي و فرم پايان کار ساختمان با رعايت نظام نامه مالي به تعداد 900 دفترچه چاپ گردد .(300 عدد ساختمان بتني ، 200 عدد ساختمان فلزي ، 200 عدد ساختمان بنايي و ساير .)

ضمناً مبلغ يکصد و پنجاه هزار ريال به عنوان هزينه ي چاپ از مالک دريافت گرديده و ساماندهي و اجرا به عهده ي مدير فني و اجرايي سازمان مي باشد .مصوبه شماره 1

موضوع:

نحوه ابلاغ تعرفه خدمات مهندسي در سال 93 ( با توجه به درخواست اعضاء در دستور کار قرار گرفت .)


متن مصوبه:

    در خصوص نحوه ابلاغ تعـرفه خدمـات مهندسـي در سال 93 با توجه به جدول مندرج در نامه شوراي محترم مرکزي به  شماره 12832 / ش م مورخ 18/12/92 تصميماتي به شرح زير مصوب گرديد.

1- در ساختمانهاي گروه "ج" و بالاتر ضمن تعريف ناظر هماهنگ کننده ، مقرر گرديد 5% ( پنج درصد ) از تعرفه بخش نظارت سازه کاهش يابد و به ناظر هماهنگ کننده اختصاص يابد .

2- مسئول هماهنگي و ساماندهي بخش ناظر هماهنگ کننده و ابلاغ شرح وظايف ، مدير محترم فني و اجرايي سازمان مي باشد.

3- در ساختمانهاي گروه الف و ب مقرر گرديد 2% (دو درصد) از تعرفه بخش نظارت سازه کاهش و به تعرفه هاي بخش معماري اضافه گردد.

4- در کليه گروه هاي ساختماني تعرفه بخش معماري به نسبت 55% نظارت و 45% طراحي تقسيم گردد .مصوبه شماره 2

موضوع:

تعيين جلسه فوق العاده جهت بررسي بودجه سال 93 سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد جلسه فوق العاده جهت بررسي بودجه سال 93 در مورخ 7/2/93 ساعت دوازده ظهر در محل دفتر رياست محترم سازمان تشکيل گردد .مصوبه شماره 3

موضوع:

تعيين دستور کار جلسه مورخ 1/2/93 ساعت 17 در محل دفتر رياست سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد جلسه مورخ 1/2/93 ساعت 17 در دفتر رياست سازمان برگزار و دستور کار به شرح زير مي باشد:

1- بررسي پيشنهاد گروه تخصصي نقشه برداري .

2- بررسي موارد مدير محترم فني و اجرايي سازمان

3- تعيين اعضاي کميته ي پژوهش .

4- بررسي موارد پيشنهادي مهندس رباني .

"لازم به ذکر است مصوبه فوق به معني ابلاغ جهت شرکت در جلسه مي باشد ."