مصوبات 31 تيرماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 31/4/92

مصوبه شماره:1

موضوع:

بررسي نامه شماره 9371/ش. م  شوراي مرکزي در خصوص صندوق مشترک استانها .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به سوابق مکاتبات برابر نامه شماره 08112/ش.م مورخ 28/2/92 نسبت به واريز مبلغ 37،500،000 ريال به حساب شوراي مرکزي جهت تشکيل صندوق مشترک اقدام گردد. مصوبه شماره:2

موضوع:

بررسي نامه شماره 2247 مورخ 29/3/92 مدير کل استاندارد .


متن مصوبه:

مقرر گرديد مدير فني ، اجرايي شهرستان سنندج با هماهنگي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک و اداره کل استاندارد نسبت به اقدام 20 نمونه (ميلگرد) از مراکز فروش آهن آلات در سايزهاي مختلف اقدام و به شوراي فني ارائه نمايند. در ضمن بر اساس مصوبه شوراي فني هزينه آن بر اساس 50 % تخفيف قابل پرداخت است.مصوبه شماره:3

موضوع:

بررسي درخواست مسئول روابط عمومي سازمان در خصوص جوايز نقدي به فرزندان اعضاء سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد مسئول محترم روابط عمومي نسبت به اعلام از طريق سايت مطابق شرايط زير اقدام و پس از مشخص نمودن تعداد افراد، هيات مديره نسبت به مشخص نمودن مبلغ جوايز يا هدايا اقدام مي نمايد.

1- مقطع ابتدايي    -    عالي يا بسيار خوب يا 20

2- مقطع راهنمايي  -    معدل 19

3- مقطع دبيرستان  -     معدل 5/18

4- مقطع دانشگاه    -     معدل 17 مصوبه شماره:4

موضوع:

بررسي و اعلام نظر در خصوص نامه شماره 15862 مورخ 25/3/92 اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد نسبت به عقد قرارداد نظارت عاليه با افراد زير اقدام گردد.

رشته عمران : 1-  فاتح نجفي  2-  کورش ملکي  3-  محمد علي زند سليمي  4-  حبيب الله معروفي

رشته معماري : 1- شنو اميني  2- محمد فاروق نيک خواه

رشته برق :  مهرداد غلامي

رشته مکانيک :  عباس مرادي

در ضمن با پرداخت بيمه مطابق قانون کار بلا مانع است .