مصوبات 30 مرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:30/05/95


مصوبه شماره 1

موضوع:

مدیر فنی و اجرایی سازمان مسئول تقسیم کار بصورت رعایت عدالت نسبی تا تعیین تکلیف آنها.

 

متن مصوبه:

با توجه به مشکلات موجود در شهرستان سنندج و سایر شهرستانهای استان، در خصوص ارجاع کار (نظارت)، تا اعلام نتیجه جلسه ریاست محترم سازمان با مدیر کل محترم راه و شهرسازی و هیئت رئیسه شورای انتظامی با معاونت محترم راه و شهرسازی ، به مدیر فنی و اجرایی سازمان اختیار تام داده میشود با رعایت عدالت نسبی نسبت به ارجاع کار اقدام نمایند.

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

انتخابات هیئت رئیسه واحد گاز.

 

متن مصوبه:

لیست نامزدهای هیئت رئیسه واحد گاز به شرح لیست ذیل از طرف مهندس امید محمودی ، نماینده هیئت مدیره در واحد گاز،به هیئت مدیره اعلام که پس از برگزاری انتخابات در هیئت مدیره آقایان مهندس پدرام گروهی و مهندس خالد کریمی با اسامی نامزدها:1- خالد کریمی

2- پدرام گروهی  3- عطا ویسی  4- بابک معروفی    5- برهان فهری   6 - کامران اسدی    7- امیر رحیمی    8- غلامرضا عبدی

9-لقمان قانعی فرد    10- محمد فاروقی    11- صابر زعفرانی    12-آکو صلواتی    13- شورش ابراهیمی   14- بختیار عطار

در ضمن دو نفر متقاضی بازرسی دفتر گاز بودند که عبارتند از مهندس لقمان فیض ا... بیگی و مهندس محمد جلال غلامی ، که با توجه به شراط لازم جهت انتخاب بازرس: فقط مهندس فیض ا... بیگی دارای این شرایط بود، که ایشان به عنوان بازرس دفتر گاز انتخاب گردیدند.

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

انتخاب مهندس آرمان رضایی به عنوان هیئت رئیسه دفتر نمایندگی قروه .

 

متن مصوبه:

با توجه به استعفای مهندس جواد صادقی بدلیل مشغله کاری، از عضویت در هیئت رئیسه دفتر نمایندگی شهرستان قروه، بر اساس انتخابات برگزار شده در جلسه مورخ 08/12/94 هیئت مدیره، مهندس آرمان رضایی،عضو علی البدل انتخابات شهرستان قروه به عنوان جایگزین ایشان معرفی شده و عضویت مهندس صادقی در هیئت رئیسه شهرستان قروه کان لم یکن تلقی می گردد.