مصوبات 30 خرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه:30/03/94

   مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسی نامه شماره 19677 / ش م مورخ 09/03/94 شورای مرکزی در خصوص نظام نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی و فوق العاده سازمان نظام مهندسی استانها.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گردید تصویری از نظام نامه پیشنهادی نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی عادی و فوق العاده سازمان نظام مهندسی استانها به اعضای محترم هیات مدیره ارائه و تا قبل از اجلاس هیات عمومی تیر ماه 94 پیشنهادات اصلاحی جهت طرح در جلسه هیات مدیره ارائه گردد.

 


   مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سازمان با دستور کار بررسی و تصویب بودجه 94 سازمان و انتخابات بازرسین سازمان.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گردید:

جلسه مجمع عمومی و عادی سازمان نوبت اول در روز یکشنبه 04/05/94 با دستور کار بررسی بودجه پیشنهادی سال 94 سازمان و انتخابات بازرسین سازمان برگزار و در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت دوم در روز یکشنبه 11/05/94 با همان دستور کار برگزار می گردد.محل برگزاری تالار مولوی دانشگاه کردستان ، ساعت 16 الی 20 .