مصوبات 3 مهر 95

تاریخ تشکیل جلسه: 03/07/95

 

مصوبه شماره 1

موضوع:

برگزاری دوره تفکیک آپارتمان و دوره گزارش نویسی.

 

متن مصوبه:

با توجه به پیشنهاد مدیر محترم امور آموزش سازمان مقرر گردید:

الف:جهت برگزاری دوره تفکیک آپارتمان برای مهندسین نقشه بردار واجد شرایط سال 95 به ازای هر نفر مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان اخذ گردد در ضمن دوره 26 ساعت بوده و توسط سه نفر مدرس در محل سازمان برگزار خواهد شد.

ب: شهریه دوره برگزار شده گزارش نویسی مبلغ سیصد هزار ریال به ازای هر نفر در زمان ارائه گواهینامه دوره اخذ گردد.

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تکمیل ساختمان نیمه کاره شهرستانهای کامیاران و مریوان.

 

متن مصوبه:

عطف به نامه شماره 10206 مورخ 20/06/95 دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران و نامه شماره 7919/95 ص مورخ 24/05/95 دفتر نمایندگی شهرستان مریوان مقرر گردید از حساب 4% به شرح زیر اقدام گردد:

الف: جهت تکمیل سالن جلسات ساختمان دفتر نمایندگی کامیاران تا سقف پانصد میلیون ریال هزینه گردد.

ب:جهت تکمیل ساختمان دفتر نمایندگی مریوان تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با هماهنگی و تایید مدیر فنی و اجرایی سازمان (جهت تعیین اولویت و نحوه اجرای کار) هزینه گردد.