مصوبات 3 شهريورماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 3/6/92

مصوبه شماره:1

موضوع:

انتخاب فرد جايگزين مهندس رباني در گروه تخصصي مکانيک.


متن مصوبه:

به اتفاق آراء و بر اساس پيشنهاد آقايان مهندس رباني و مهندس محمودي آقاي مهندس هيوا حيدري بعنوان فرد جايگزين آقاي مهندس رباني در گروه تخصصي مکانيک معرفي مي شود.مصوبه شماره:2

موضوع:

بررسي وضعيت کنترل نقشه در سازمان.


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقايان مهندس رباني، مهندس گودرزي با عنايت به بحث هاي مطرح شده توسط اعضاي هيات مديره و با هماهنگي گروه هاي تخصصي نسبت به تهيه و پيشنهاد " نظام نامه گروه کنترل نقشه سازمان" اقدام و کليه موارد لازم شامل چارت کنترل نقشه، ثبت و ضبط نامه هاي مربوطه و چک لسيت هاي مربوطه که توسط گروه هاي تخصصي تهيه و تاييد شده را پيوست نموده و طي مدت دو هفته به هيات رئيسه ارائه نمايد.