مصوبات 3 دي ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 3/10/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست شماره 15430 مورخ 1/10/92 مدير محترم امور اداري .


متن مصوبه:

به اتفاق آرا ء مصوب گرديد تا مبلغ چهل ميليون ريال جهت هزينه هاي برگزاري مسابقات هشت جانبه شامل اجاره سالن ، لباس ، کاور ، توپ و هزينه هاي داوري، پزشک ، سرپرست فني و جوايز مسابقات اختصاص داده شود.مصوبه شماره 2

موضوع:

طرح نامه شماره 49811 مورخ 3/10/92 اداره کل راه و شهرسازي کردستان در خصوص پرداخت مبلغ اضافه کاري 6 ماه خرداد الي آبان ماه 92 گروه نظارت عاليه .


متن مصوبه:

مصوب گرديد به استناد نامه شماره 49811مورخ 3/10/92اداره راه و شهرسازي با توجه به پايان قرارداد گروه نظارت عاليه در 30/8/92 مبلغ ساعت اضافه کاري 6 ماه خرداد الي آبان ماه 92 اعلام شده گروه نظارت عاليه از محل مانده اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.