مصوبات 3 تیر 95

تاریخ تشکیل جلسه:03/04/95

   مصوبه شماره 1 

موضوع:

پیشنهاد شرح خدمات ، ظرفیت اشتغال به کار و تعرفه مهندسان نقشه بردار در بخش نظارت بر اجرای ساختمان.

 

متن مصوبه:

پیشنهاد جلسه شماره 93 مورخ 19/12/94 گروه تخصصی نقشه برداری در خصوص شرح خدمات ظرفیت اشتغال به کار در تعرفه مهندسان نقشه بردار در بخش نظارت اجرای ساختمان مطرح و به شرح پیوست تصویب گردید.

 

  مصوبه شماره 2

 

موضوع:

پروانه صلاحیت مقاوم سازی ، گود برداری و اجرای سازه نگهبان.

 

متن مصوبه:

با توجه به وضعیت توپوگرافی استان و تاثیر آن در ساخت و سازها و نیاز به اجرای صحیح این گود برداری و سازه نگهبان در اجرای ساختمان، نسبت به تعیین صلاحیت مهندسان عمران در خصوص اخذ پروانه صلاحیت مقاوم سازی و گود برداری و اجرای سازه نگهبان از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدامات لازم صورت گیرد.

 

   مصوبه شماره 3

موضوع:

پیشنهاد شرح خدمات ، ظرفیت اشتغال به کار و تعرفه مهندسان نقشه بردار در بخش نظارت بر اجرای ساختمان.

 

متن مصوبه:

پیشنهاد جلسه شماره 93 مورخ 19/12/94 گروه تخصصی نقشه برداری در خصوص شرح خدمات ظرفیت اشتغال به کار در تعرفه مهندسان نقشه بردار در بخش نظارت اجرای ساختمان مطرح و به شرح پیوست تصویب گردید.

 

 

   مصوبه شماره 4

موضوع:

پروانه صلاحیت مقاوم سازی ، گود برداری و اجرای سازه نگهبان.

 

متن مصوبه:

با توجه به وضعیت توپوگرافی استان و تاثیر آن در ساخت و سازها و نیاز به اجرای صحیح این گود برداری و سازه نگهبان در اجرای ساختمان، نسبت به تعیین صلاحیت مهندسان عمران در خصوص اخذ پروانه صلاحیت مقاوم سازی و گود برداری و اجرای سازه نگهبان از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدامات لازم صورت گیرد.

 

   مصوبه شماره 5

 

موضوع:

درخواست مهندس امید محمودی در خصوص ارائه فعالیت کارگروه بازرسی توسط مهندسین مکانیک(فعال شدن بازرسی و نظارت بر کنتور آب توسط مهندسین مکانیک).

متن مصوبه:

با توجه به برگزاری دوره های آموزشی، بازرسی و نظارت بر نصب کنتور آب برای مهندسان مکانیک توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب و همچنین درج صلاحیت مذکور در پروانه مهندسی توسط اداره راه و شهرسازی و موافقت هیات مدیره و مدیر عامل محترم آبفا در جلسه فی ما بین شرکت آب و فاضلاب و سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر اجرایی شدن نظارت بر نصب کنتور توسط مهندسین مکانیک لازم است، شرکت آبفا نسبت به تشکیل کار گروه فی ما بین دفتر فنی استانداری، سازمان نظامم هندسی و شرکت آبفا اقدام نمایند و موضوع در شورای چهار نفره مطرح گردد.

 

 

   مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تعیین تکلیف پروژه هایی که ناظرین آنها بنا بر دلایلی در دسترس نباشند.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید سازمان نظام مهندسی راساً نسبت به تغییر ناظر (کلیه رشته ها)اقدام نماید مطابق شرایط زیر:

1-ناظر به دلیل فوت یا حرج امکان انجام نظارت را ندارد(عسر و حرج)

2- ناظر در خارج از کشور باشد.

3- ناظر بنا به هر دلیلی و با اعلام دفتر مربوطه یا سازمان در دسترس نباشد(مانند زندانی بودن و ...)

4-منجر به صدور حکم شورای انتظامی شده باشد.

5- عدم انجام صدور پایان کار علی الرغم تایید کار توسط گروه تخصصی مربوطه مبنی بر قابل قبول بودن کار در حد متعارف و در این صورت مسئولیت به عهده ناظر قبلی می باشد.مراتب در شورای 4 نفره مطرح گردد.

 

   مصوبه شماره 7

موضوع:

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1395.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به ازای هر متر مربع زیر بنا در سال 1395، به پیوست از تاریخ 01/06/1395 لازم الاجرا می باشد.

  

مصوبه شماره 8

 

موضوع:

درخواست مهندس امید محمودی در خصوص ارائه فعالیت کارگروه بازرسی توسط مهندسین مکانیک(فعال شدن بازرسی و نظارت بر کنتور آب توسط مهندسین مکانیک).

متن مصوبه:

با توجه به برگزاری دوره های آموزشی، بازرسی و نظارت بر نصب کنتور آب برای مهندسان مکانیک توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب و همچنین درج صلاحیت مذکور در پروانه مهندسی توسط اداره راه و شهرسازی و موافقت هیات مدیره و مدیر عامل محترم آبفا در جلسه فی ما بین شرکت آب و فاضلاب و سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر اجرایی شدن نظارت بر نصب کنتور توسط مهندسین مکانیک لازم است، شرکت آبفا نسبت به تشکیل کار گروه فی ما بین دفتر فنی استانداری، سازمان نظامم هندسی و شرکت آبفا اقدام نمایند و موضوع در شورای چهار نفره مطرح گردد.

 

 

   مصوبه شماره 9

 

موضوع:

تعیین تکلیف پروژه هایی که ناظرین آنها بنا بر دلایلی در دسترس نباشند.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید سازمان نظام مهندسی راساً نسبت به تغییر ناظر (کلیه رشته ها)اقدام نماید مطابق شرایط زیر:

1-ناظر به دلیل فوت یا حرج امکان انجام نظارت را ندارد(عسر و حرج)

2- ناظر در خارج از کشور باشد.

3- ناظر بنا به هر دلیلی و با اعلام دفتر مربوطه یا سازمان در دسترس نباشد(مانند زندانی بودن و ...)

4-منجر به صدور حکم شورای انتظامی شده باشد.

5- عدم انجام صدور پایان کار علی الرغم تایید کار توسط گروه تخصصی مربوطه مبنی بر قابل قبول بودن کار در حد متعارف و در این صورت مسئولیت به عهده ناظر قبلی می باشد.مراتب در شورای 4 نفره مطرح گردد.

 

 

   مصوبه شماره 10

موضوع:

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1395.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به ازای هر متر مربع زیر بنا در سال 1395، به پیوست از تاریخ 01/06/1395 لازم الاجرا می باشد.