مصوبات 3 آذرماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 3/9/92

دستگردان

موضوع:

درخواست شماره 13724 مورخ 29/8/92 مسئول واحد رفاهي در خصوص بيمه تامين اجتماعي اعضاء سازمان .


متن مصوبه:

مصوب گرديد نسبت به برقراري بيمه تامين اجتماعي اعضاء داراي پروانه سازمان وفق شرايط مصوبه شماره 543/201/967997 مورخ 18/3/90 هيئت مديره محترم صندوق تامين اجتماعي موضوع بند " 1 " يک هزار و دويست و سي و چهارمين جلسه مورخه 9/3/90 ، توسط واحد رفاهي سازمان اقدام گردد.ضمناً واحد رفاهي سازمان موظف با هماهنگي مشاور حقوقي تعهد نامه اي از متقاضيان اخذ نمايد با اين مفهوم که حق بيمه هر سه ماه ، از قبل به صورت يکجا و حداکثر تا پايان وقت اداري روز دهم اولين ماه هر دوره (فروردين ، تير ، مهر و دي ماه ) توسط عضو به حساب معرفي شده سازمان واريز و فيش آن به واحد رفاهي سازمان تحويل داده شود و در غير اين صورت مراتب به منزله انصراف عضو تلقي شده و سازمان حق دارد بر هر نحو مقتضي از ارسال ليست خودداري و ترک کار عضو را اعلام نمايد .