مصوبات 29 مهر 95

تاریخ تشکیل جلسه:29/07/95

 

موضوع: برگزاری دوره های آموزشی جهت مسئولین فنی شرکت های آزمایشگاهی عضو سازمان

 

متن مصوبه:

با توجه به بررسی های واحد نظارت عالیه سازمان، برگزاری دوره های آموزشی جهت مسئولین فنی شرکت های آزمایشگاهی عضو سازمان الزامی می باشد، لذا امور آموزش نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با هماهنگی کمیته ژئوتکنیک اقدام نماید