مصوبات 29 فروردین 94

تاریخ تشکیل جلسه: 29/1/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسی هزینه های تجهیز سالن اجتماعات دفتر نمایندگی بانه.

متن مصوبه:

مقرر گردید جهت تجهیز سالن اجتماعات بانه شامل هشتاد عدد صندلی ، یک عدد تریبون، یک عدد ویدیو پروجکشن ، یک عدد پرده نمایش جهت ویدیو پروجکشن، یک عدد آب سرد کن و آب جوش ساز تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال با تأیید نهایی هیئت رئیسه محترم هزینه گردد.


 مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسی هزینه های دیوار پوش سالن اجتماعات و کمدهای بایگانی دفتر نمایندگی بانه.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جهت دیوارپوش سالن اجتماعات بانه با استفاده از پوشش MDF تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال و جهت کمدهای بایگانی از جنس MDF تا سقف هشتاد میلیون ریال با تأیید نهایی هیئت رئیسه محترم هزینه گردد.

 


 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

بررسی نحوه ادامه عملیات ساختمان دفتر نمایندگی بانه.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید عملیات احداث ساختمان دفتر نمایندگی بانه تا اتمام نمای ساختمان و سایر عملیات اجرائی تا پایان کار طبقات زیر زمین،هم کف و اول ادامه یابد.درضمن بودجه سال 93 احداث ساختمان دفتر نمایندگی بانه مطابق بودجه مصوب مجمع عمومی مورخ 16/02/93 تا سقف 20% افزایش داده می شود.

 

 


 مصوبه شماره 4

 

موضوع:

نحوه هزینه کرد در سال 1394 با توجه به عدم تصویب بودجه 94.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تا تصویب بودجه 1394 سازمان توسط مجمع برای هزینه ها اعم از جاری و سرمایه ایی، هر ماه معادل یک دوازدهم بودجه سال 1393 انجام گردد.

 


 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

تعیین نماینده هیات مدیره در گروه تخصصی مکانیک و واحد گاز سازمان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به استعفای آقای مهندس هیوا حیدری ( نامه شماره 1186 مورخ 29/1/94 ) و همچنین استعفای آقای دکتر جمال قناعت ( نامه شماره 1187 مورخ 29/1/94) جناب آقای مهندس محمد ربانی بعنوان نماینده هیات مدیره در گروه تخصصی مکانیک و دفتر نظارت بر گازرسانی ( دفتر گاز) انتخاب گردیدند.

 

 


 مصوبه شماره 6

 

موضوع:

طرح نامه شماره 400/787 مورخ 17/1/94 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی.

 

متن مصوبه:

ضمن قرائت نامه فوق ، مقرر گردید نمایندگان هیات مدیره در گروه های تخصصی نسبت به ارائه پیشنهاد و تعداد کار و راهکار اجرایی نمودن ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف مدت یک هفته به مدیر فنی و اجرایی سازمان اقدام نمایند و مدیر فنی و اجرایی محترم سازمان ظرف مدت سه روز نسبت به جمع آوری کلیه نظرات و ارائه پیشنهادات لازم و اجرایی به هیات مدیره محترم سازمان اقدام نماید.