مصوبات 29 ارديبهشت ماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 29/2/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

پيش از دستور ( پيگيري مصوبات هيات مديره در خصوص اصلاحي نظام نامه دفتر اجرا سازمان ) .


متن مصوبه:

مقرر گرديد جناب آقاي مهندس نادر گودرزي ( مدير محترم فني واجرايي سازمان ) ظرف دو هفته آينده نسبت به ارائه نظام نامه اصلاحي دفتر اجراء به هيات مديره اقدام نمايد .

 مصوبه شماره2

موضوع:

نحوه دريافت هزينه اوراق تعهد نظارتي (کليه رشته ها در يک برگ )، دفترچه اطلاعات ساختمان و پکيج گزارش مرحله ايي نظارت و دفترچه کارگاهي و دفترچه پايانکار بر اساس اعلام مجمع که اختيار آن را به هيات مديره داده است . ( مجمع فوق العاده مورخ 16/2/93 ) .


متن مصوبه:

مقرر گرديد که جهت هر برگ اوراق تعهد نظارتي ( کليه رشته ها در يک برگ ) به مبلغ 100،000 (يکصد هزار ) ريال از مهندسين ناظر اخذ گردد و براي ساير موارد هيچگونه هزينه ايي دريافت نگردد.مصوبه شماره 3

موضوع:

بررسي قرارداد مجتمع ورزشي اوراز .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء با عقد قرارداد مطابق شرايط پيوست (نمونه قرارداد پيوست ) موافقت گرديد .

  

مصوبه شماره 4

موضوع:

نحوه حضور کارکنان در دفاتر نمايندگي شهرستانها و ساعات کاري اين دفاتر .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد ساعات کارکرد دفاتر نمايندگي شهرستانها مطابق ساعات کاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان ( واقع سنندج )خواهد بود و مسئول کنترل اين مورد مدير محترم فني و اجرايي سازمان خواهد بود و در اين راستا مقرر گرديد سريعاً ايشان با رعايت کليه نظام نامه هاي مالي معاملاتي سازمان نسبت به خريد و نصب دوربين هاي مداربسته قابل کنترل در دفتر سازمان ( سنندج ) ، در کليه دفاتر نمايندگي شهرستانها اقدام فرمايند.مصوبه شماره 5

موضوع:

خريد سيستم بايگاني ريلي متحرک و نصب در اداره نظام مهندسي اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان .


متن مصوبه:

به جهت تسريع در انجام امورات اداري اعضاي سازمان مانند پروانه اشتغال و غيره مقرر گرديد سازمان نسبت به تقبل هزينه هاي واحد نظام مهندسي واحد نظام مهندسي اداره کل راه و شهرسازي و همچنين اعزام نيروي انساني کمکي به آن اداره در راستاي ساماندهي بايگاني آن واحد ( تا سقف مبلغ 150،000،000 ريال يکصد و پنجاه ميليون ريال) اقدام نمايد و پس از اعلام آمادگي سازمان و هماهنگي و ايجاد ساز و کار لازم ، امورات صدور پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسي صورت گيرد و به همين منظور صورتجلسه ايي با امضاي مدير کل راه و شهرسازي و رياست سازمان تهيه و تنظيم گرديده و منبعد پس از امضاي اوّل رئيس سازمان براي امضاي نهايي توسط مدير کل راه و شهرسازي به آن اداره کل ارسال شود.بديهي است تقبل هزينه هاي فوق الذکر مشروط به تنظيم صورتجلسه مي باشد.مصوبه شماره 6

موضوع:

ارائه پيشنهادات در خصوص تعريف ناظر و طراح مقيم .


متن مصوبه:

مقرر گرديد اعضاي محترم هيات مديره تا روز يکشنبه 4/3/92 تعريف خود را در خصوص مقيم بودن ناظر و طراح به مدير محترم فني و اجرايي سازمان جهت جمع بندي و ارائه به هيات مديره ، تحويل فرمايند .

 مصوبه شماره 7

موضوع:

نحوه خريد سفته جهت تضمين قراردادهاي کارکنان .


متن مصوبه:

     مقرر گرديد هزينه خريد سفته جهت تضمين قراردادهاي کارکنان بعهده خود کارمندان بوده و در خصوص افرادي که مي توانند « ظهر » سفته ها را امضاء نمايند.نظرات مشاور حقوقي سازمان اخذ و اجرا گردد و در ضمن هيچکدام از اعضاي هيات مديره نمي توانند ضمانت کارمندان را بعهده بگيرند .مصوبه شماره 8

موضوع:

استخدام يک فرد جهت مديريت پروژه هاي در دست اجراي سازمان در دفاتر نمايندگي شهرستانها .


متن مصوبه:

مقرر گرديد بر اساس فراخوان نسبت به استخدام يک نفر جهت مديريت و کنترل کليه پروژه هاي در دست اجراي سازمان ( دفاتر نمايندگي شهرستانها و سنندج ) اقدام فرمايند در ضمن در خصوص نحوه انتخاب ، شرح وظايف و ساير موارد مورد نياز تمامي اختيارات به هيات رئيسه سازمان تفويض مي گردد .مصوبه شماره 9

موضوع:

استخدام اعضاي واحد کنترل نقشه در چهار رشته اصلي بصورت تمام وقت ( سازه ، معماري، برق ، مکانيک ) .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با استخدام چهار نفر واجد شرايط در رشته هاي معماري ، سازه، برق ، مکانيک بصورت تمام وقت جهت واحد کنترل نقشه سازمان از طريق فراخوان اقدام گردد. در ضمن در خصوص انتخاب ، نحوه قرارداد و حضور و شرح وظايف و ... به هيات رئيسه محترم سازمان تفويض اختيار مي گردد .