مصوبات 28 آذر 94

تاریخ تشکیل جلسه:28/09/94

    مصوبه شماره 1

موضوع:

 معرفی نماینده هیئت مدیره جهت کنترل کارکرد مهندسان در کل استان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید مهندس امید محمودی به عنوان نماینده هیئت مدیره سازمان جهت کنترل کارکرد مهندسان در سطح استان معرفی می گردند و ایشان باید حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به ارائه کارکرد کلیه مهندسان عضو سازمان هم از لحاظ تعداد کارکرد و متراژ اقدام نموده و نتیجه را به هیئت مدیره تحویل دهند.( آمار جمع آوری شده باید مربوط به سالهای 1393 و 1394 باشد).

 

 

 

    مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسی نامه شماره 22473/ ش م مورخ 22/09/94 در مورد اجلاس نوزدهم هیئت عمومی.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید امکان سنجی امکانات رفاهی موجود در سطح استان توسط آقای سعیدی (کارپرداز ) انجام شده و نتیجه را به هیئت مدیره ارائه نمایند تا در جلسه بعدی هیئت مدیره در این خصوص تصمیم گیری شود.

 


    مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تخفیف در تعرفه طراحی و نظارت ساختمان دانشگاه آزاد بانه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید 60%(شصت درصد) تخفیف در تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان دانشگاه آزاد بانه اعمال گردد.


   مصوبه شماره 4

 

موضوع:

جلسه فوق العاده .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جلسه فوق العاده هیئت مدیره روز چهارشنبه مورخ 03/10/94 از ساعت 17 تا 20 برگزار گردد.