مصوبات 27 دي 93

تاريخ تشکيل جلسه:27/10/93

 

موضوع:

درخواست شماره 16917 مورخ 12/9/93 متصدي امور شناسنامه فني و ملکي ساختمان و ساير موارد مربوط به واقعي سازي شناسنامه فني و ملکي.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به مباحث مطرح شده در هيات مديره ، در بخش دفترچه اطلاعات ساختمان ، با عنايت به ماده 19 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و توجه به بندهاي 19-1-6 و 19-1-7 کليه مهندسان طراح در هنگام تهيه نقشه هاي اجرايي ملزم به تکميل دفترچه اطلاعات ساختمان مي باشند و همزمان با نقشه هاي آماده شده به سازمان ارائه مي نميند و واحد کنترل نقشه سازمان در هنگام تأييد نهايي نقشه ها مؤظف به تکميل جداول 5-6-7 و 8 مي باشند و ثبت نهايي نقشه ها صرفاً با رعايت موارد فوق امکان پذير مي باشد و همچنين مقرر شد دريافت هزينه شناسنامه فني و ملکي با اعمال بيست و پنج درصد تخفيف نسبت به تعرفه اعلامي شوراي مرکزي ((پنج در هزار عزينه ساخت)با  توجه به مصوبه شوراي چهار نفره) توسط سازمان اعمال گردد.