مصوبات 27 اسفند 93

تاریخ تشکیل جلسه: 27/12/93

مصوبه شماره 1 

موضوع:

بررسی نامه شماره 5791/136/932 مورخ 27/9/93 مدیریت محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه مقرر گردید پروژه گردشگری آقای عباس افشار در شهر قروه (باغ رستوران) به استناد ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت گردشگری مورخ 29/9/93( شورای عالی میراث فرهنگی ) مشمول تعرفه بخش صنایع بوده و لحاظ گردد.

 


 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

خرید زمین جهت دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان.

 

متن مصوبه:

 

 

مصوب گردید زمین با کاربری مسکونی طبق کروکی پیوست توسط دفتر نمایندگی جهت احداث ساختمان نظام مهندسی دفتر نمایندگی دهگلان خریداری گردد.در ضمن شهرداری متعهد می گردد که هزینه ایی بابت تغییر کاربری از مسکونی به اداری از سازمان دریافت نگردد و قرارداد با توجه به مشکلات زمین قروه بصورت کاملاً دقیق منعقد گردد و قیمت زمین با توجه به تأیید آقایان مهندس صیدی و مهندس قادرمزی مشخص و در قرارداد قید گردد.