مصوبات 26 فروردين ماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 26/1/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

خريد کتاب هاي مقررات ملّي جهت اعضاء و خريد کتاب از نمايشگاه کتاب جهت کتابخانه سازمان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد:

1- مبلغ يکصد ميليون ريال جهت خريد کتابهاي مقررات ملّي سازمان و ساير کتابهاي مورد نياز اعضاء جهت آزمون .

مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت خريد کتاب از نمايشگاه کتاب جهت کتابخانه سازمان با هماهنگي گروه هاي تخصصي اختصاص يافته ، در ضمن مديريت اجراي موارد فوق به عهده آقاي دکتر مشتاق مي باشد.مصوبه شماره2

موضوع:

بررسي نامه شماره 13186 / ش م مورخ 26/1/93 شوراي مرکزي در خصوص برگزاري اجلاس هفدهم هيات عمومي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد رياست محترم سازمان ضمن هماهنگي با افراد واجد شرايط جهت حضور در اجلاس شامل (اعضاي محترم اصلي هيات مديره ، معاونت محترم عمراني استانداري ، مدير کل محترم راه و شهرسازي ، رياست محترم شوراي انتظامي ، يک نفر از بازرسان محترم سازمان ، شهردار محترم شهر سنندج ) نسبت به اعلام حضور قطعي افرادي که اعلام آمادگي مي نمايند در اجلاس هفدهم هيات عمومي شرکت نمايند ، اقدام و خزانه دار محترم سازمان با توجه به گزارش رياست محترم سازمان اقدام لازم را در خصوص واريز مبالغ مشخص شده به حساب شوراي مرکزي ، صورت دهد .مصوبه شماره 3

موضوع:

نحوه کنترل حضور اعضاي تمام وقت ، پاره وقت و ساير اعضاي هيات مديره که داراي پست هاي مديريتي در سازمان مي باشند .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد از ابتداي ارديبهشت ماه تمامي افرادي که به نحوي داراي قرارداد با سازمان بوده شامل تمام وقت ، پاره وقت و مشاور و ساير اعضاي هيات مديره که داراي پست هاي مديريتي در سازمان مي باشند نسبت به ثبت ورود و خروج از سازمان از طريق دستگاه ثبت الکترونيکي اقدام نمايند در ضمن جهت ثبت مأموريت هاي خارج از سازمان اقدام با هماهنگي رياست محترم سازمان يا نايب رئيس هاي سازمان بلامانع است (لازم به توضيح است ساير اعضاي محترم هيات مديره نيز که فاقد پست مديريتي مي باشند ملزم به ثبت حضور خود در سازمان مي باشند ) .مصوبه شماره 4

موضوع:

نحوه قرارداد و پرداخت حقوق با پرسنل و مديران بخش هاي مختلف سازمان .


متن مصوبه:

مصوب گرديد حقوق سال 93 مديران ، دبيران و رؤساي گروه هاي تخصصي ، کميته ها و کنترل نقشه سازمان طبق ليست پيوست در سه ماهه اول سال مانند سال 92 قرارداد عقد و به صورت  علي الحساب پرداخت گردد که پس از تعيين حقوق جديد افزايش از ابتداي سال 93 قابل پرداخت است ( که اين مورد بايستي در بندي از قرارداد لحاظ گردد ) .مصوبه شماره 5

موضوع:

بررسي برنامه پيشنهادي خزانه دار محترم .


متن مصوبه:

مقرر گرديد ضمن تصويب کليات برنامه پيشنهادي خزانه دار محترم سازمان ، کليه اعضاي هيات مديره نسبت به ارائه نظرات اصلاحي خود تا مورخه پنج شنبه 28/1/93 اقدام و در جلسه فوق العاده روز يکشنبه 31/1/93 هيات مديره محترم در ساعت 19 که در محل سازمان تشکيل مي گردد نسبت به بررسي و تصويب نهايي آن اقدام خواهد شد .