مصوبات 26 دي ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:26/10/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

برگزاري مجمع عمومي فوق العاده سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد جلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت اول در تاريخ 20/11/92 ساعت 16 در محل سالن اجتماعات فني و مهندسي قديم دانشگاه کردستان تشکيل گردد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن و عدم تشکيل جلسه ، مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم در تاريخ 23/11/92 ساعت 16 در تالار مولوي دانشگاه کردستان تشکيل مي گردد.

دستور کار جلسه عبارتست از :         1. بررسي عملکرد صندوق حمايت از اعضاء و نظام نامه مربوطه

                                            2. پرسش و پاسخ .

 مصوبه شماره 2

موضوع:

نحوه پرداخت هزينه مأموريت به اعضاي سازمان که با معرفي سازمان در دوره هاي آموزشي شرکت مي نمايند .


متن مصوبه:

مصوب گرديد که کليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب و ثبت نام و اقامت غير از حق مأموريت توسط سازمان پرداخت گردد.

ضمناً عضو شرکت کننده در دوره موظف  است که يک سمينار حداقل دوساعته  در خصوص دوره ، جهت اعضاء به صورت رايگان برگزار نمايد  و مدير آموزش و پژوهش مسئول پيگيري برگزاري سمينار مربوطه مي باشد .مصوبه شماره 3

موضوع:

خريد نرم افزار صدور پروانه .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به اينکه انجام صدور پروانه در اداره کل راه و شهرسازي به صورت سنتي انجام مي گيرد و اين امر باعث اطاله صدور پروانه مي گردد لذا مصوب گرديد جهت خريد نرم افزار صدور پروانه تا سقف هفتاد ميليون ريال و در اختيار گذاشتن آن به اداره کل راه و شهرسازي اقدام گردد .

بديهي است مسئول پيگيري خريد نرم افزار از شرکت مربوطه و تحويل آن به اداره کل راه و شهرسازي جناب آقاي سعيدي (کارپرداز محترم سازمان ) مي باشد .مصوبه شماره 4

موضوع:

پيشنهاد تشکيل کميته برنامه ريزي و پيگيري اجراي مصوبات هيئت مديره .


متن مصوبه:

مقرر گرديد ضمن موافقت با کليات موضوع ، جناب آقاي دکتر قناعت به عنوان مسئول  تشکيل تدوين ، نسبت به تهيه و ارائه نظام نامه پيشنهادي ظرف هفته آتي به هيئت مديره اقدام فرمايند .مصوبه شماره 5

موضوع:

پيشنهاد اعضاي هيئت مديره در خصوص لغو تخفيف بافت فرسوده .


متن مصوبه:

مقرر گرديد تخفيف تعرفه خدمات مهندسي در کليه گروه هاي ساختماني به دليل حجم کار اضافه و زمان بر بودن و مشکلات فني و اجرايي در بخش نظارت بافت فرسوده حذف و مقرر گرديد در صورت رضايت مهندس طراح ، 25% تخفيف اعمال گردد و زمان شروع مصوبه از تاريخ اول بهمن ماه 92 و براي فرم هاي دستور نقشه  با تاريخ 1 بهمن به بعد خواهد بود .مصوبه شماره 6

موضوع:

درخواست مديران دفاتر در جلسه مورخ 23/10/92 .


متن مصوبه:

موارد زير جهت طرح در جلسه ي شوراي چهار نفره به تصويب رسيد:

1.       جابجايي اعضاء دفاتر يکبار در سال و در آذر ماه انجام پذيرد.اعضاء جديدالورود براي بار اول از اين موضوع  مستثني مي باشند. ( دفاتر طراحي مهندسي حقيقي و حقوقي ) .

2.       تعداد اعضاء دفاتر به 20 نفر طراح افزايش يابد .( دفاتر طراحي مهندسي حقيقي و حقوقي ) .

3.       با اعطاي وکالت نامه رسمي از طرف اعضاء دفتر مربوطه به مدير دفتر به منظور مراجعه به سازمان راه و شهرسازي جهت امضاء دفاتر مربوطه يا تمديد پروانه دفتر ، جابجايي اعضاء ، اعضاء جديد دفاتر خدمات مهندسي مندرج در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان .مصوبه شماره 7

موضوع:

درخواست گروه تخصصي معماري در خصوص حق الزحمه نقشه هاي ارسالي به کميته کار کميسيون ماده 5.


متن مصوبه:

مقرر گرديد نقشه هاي معماري ارسالي از طريق سازمان نظام مهندسي انجام گرفته به منظور ساماندهسدر دريافت حق الزحمه به شرح زير عمل گردد .

الف: رعايت صلاحيت حرفه اي و ظرفيت الزامي است.

ب: ملاک دريافت حق الزحمه طراحي از 30 تا 50 درصد گروه ساختماني مربوطه بنا به تشخيص مدير اجرايي بر مبناي بررسي کارهاي انجام شده و مراحل آن .

حق الزحمه طراحي معماري نقشه ارسالي به کميسيون ماده 5 =50% الي 30% تعرفه طراحي گروه مربوطه * بالاترين متراژ ارساليمصوبه شماره 8

موضوع:

درخواست گروه تخصصي معماري در خصوص تعيين حق الزحمه طراحي فضاي باز و سبز جهت طرح در شوراي چهار نفره .


متن مصوبه:

مقرر گرديد در خصوص طراحي فضاي سبز و فضاي باز و نورپردازي و محوطه که اخيراً توسط شهرداري مد نظر قرار گرفته بر مبناي ارائه شرح وظايف گروه معماري در باب حق الزحمه به شرح ذيل ملاک عمل قرار گيرد و به جهت تصويب به شوراي چهار نفره ارسال گردد.

ميزان حق الزحمه=  تعرفه طراحي * متراژ فضاي باز

                                                                       (4 و 5 طبقه)