مصوبات 25 مهر 94

تاریخ تشکیل جلسه: 25/07/94

مصوبه شماره 1

موضوع:

ادامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/ 94.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با عنایت به نامه شماره 21703 / ش م مورخ 23/07/94 ادامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/94 و ابلاغ آن در  07/07/94 در تاری 19/08/94 روز سه شنبه در محل تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار گردد.

 


    مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسی قرارداد طراحی نقشه های اجرایی توسط دفاتر حقیقی و حقوقی .

 

متن مصوبه:

ضمن بررسی مجموعه مفاد قرارداد طراحی نقشه های اجرایی: ساختمان توسط دفاتر حقیقی و حقوقی ، کلیات موضوع به تصویب اعضا رسیده و مقرر گردید این قرارداد جهت نظرخواهی از اعضا محترم سازمان در سایت سازمان قرار گیرد که طی 10 روز ضمن دریافت نظرات مجدداً موضوع در هیئت مدیره بررسی و نتایج به کلیه دفاتر حقیقی و حقوقی ابلاغ گردد.

 

  مصوبه شماره 3

موضوع:

پرداخت هزینه استفاده از سالن مجتمع ورزشی محمد اوراز جهت فوتسال سازمان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید قرارداد استفاده از سالن فوتسال مجتمع ورزشی محمد اوراز از تاریخ 15/01/94 لغایت 28/12/94 به تعداد 190 جلسه ( شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه) به ازای هر جلسه استفاده از سالن مبلغ 750،000 ریال ( هفتصد و پنجاه هزار ریال) که جمعاً مبلغ 142،500،000 ریال( یکصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال) پرداخت گردد.