مصوبات 25 دی 95

تاریخ تشکیل جلسه: 25/10/95

 مصوبه شماره 1

موضوع:

پرداخت پاداش سنواتی آقای طیب محمد دوست.

 

متن مصوبه:

با عنایت به موعد بازنشستگی آقای طیب محمد دوست در دی ماه 1395 مقرر گردید به ازاء هر سال 2 ماه آخرین حقوق مبنا به عنوان پاداش سنواتی پرداخت گردد.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

قرارداد دیوار حائل قروه(موضوع دستور کار شماره 2)

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مابه التفاوت هزینه دیوار حائل نسبت به قرارداد در قالب 25% قرارداد انجام شود در این خصوص افزایش 25% قراردا به پیمانکار ابلاغ گردد.

  
مصوبه شماره 3

موضوع:

تعیین گروهها و کمیته های تخصصی و کمیته ژئوتکنیک موضوع بندهای 3 و 4 دستور جلسه.

متن مصوبه:

با توجه به اینکه بر اساس ماده 3 نظام نامه کمیسیون های تخصصی و کمیسیون و کمیته های موضوعی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغی از طرف شورای مرکزی تعداد اعضاء می‌توانند بین 3 تا 7 نفر باشد .مصوب گردید تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی رشته های برق ، مکانیک، شهرسازی و نقشه برداری 5(پنج) عضو و کمیسیون تخصصی رشته  ترافیک 3( سه) عضو و برای کمیته موضوعی ژئوتکنیک 5 ( پنج ) عضو و کمیته دفاتر 5 ( پنج) عضو باشد.

در خصوص شرایط پایه پروانه اشتغال بکار با توجه به بررسی و پیشنهاد نماینده رشته مربوطه در جلسه آتی هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد شد.

 
مصوبه شماره 4

موضوع:

نامه مجریان در خصوص اجرای سقف مجوف به شماره ثبت سازمان 11403 مور خ 06/10/95.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید نامه مجریان مطابق مواد 32 و 35 قانون نظام مهندسی ساختمان به اداره کل محترم راه و شهرسازی ارجاع گردد.