مصوبات 25 بهمن 93

تاريخ تشکيل جلسه: 25/11/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

معرفي نماينده هيات مديره در کميته دفاتر با توجه به استعفاي آقاي مهندس عزت پور.


 

متن مصوبه:

ضمن تشکر و قدرداني از زحمات جناب آقاي مهندس فرشيد عزت پور ، جناب آقاي مهندس رباني بعنوان نماينده هيات مديره در کميته دفاتر انتخاب مي گردند.

  

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسي استعفاي آقاي مهندس فاروقي از نمايندگي هيات مديره در واحدهاي نظارت برق و کميته آموزش.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء ضمن تشکر و قدرداني از جناب آقاي مهندس فرزام فاروقي بابت زحمات نامبرده در مدت نمايندگي هيات مديره در واحدهاي نظارت برق و کميته آموزشض با استعفاي نامبرده از سمت هاي فوق موافقت و به اتفاق آراء جناب آقاي دکتر جمال مشتاق به عنوان نماينده هيات مديره در واحد نظارت برق انتخاب گرديدند و همچنين جناب آقاي مهندس کاوه وثوقي بعنوان نماينده هيات مديره در کميته آموزش انتخاب شدند.

  

مصوبه شماره 3

موضوع:

استعفاي آقاي مهندس نادر گودرزي از علي البدل.


 

متن مصوبه:

نظر به دريافت نامه استعفاي آقاي مهندس نادر گودرزي از موقعيت علي البدل هيئت مديره سازمان با استعفاي ايشان موافقت و نيز با اتفاق آراء مصوب گرديد که نامبرده در سمت مدير فني اجرايي سازمان ابقا گردند.

  

مصوبه شماره 4

موضوع:

تصويب نظام نامه پرداخت وام قرض الحسنه کارکنان سازمان از محل جاري سازمان.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء نظام نامه پرداخت وام قرض الحسنه کارکنان سازمان از محل حساب جاري سازمان در 7 ماده و 6 تبصره که پيوست مي باشد تصويب گرديد.