مصوبات 25 اردیبهشت 95

تاریخ تشکیل جلسه: 25/02/95

    

 مصوبه شماره 1

موضوع:

ارائه و بررسی چارت سازمانی

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مهندس لهونیان و مهندس قادرمزی در خصوص چارت پیشنهادی، اعضاء  هیئت مدیره حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه 30/02/95 نسبت به ارائه پیشنهادات خود جهت ارائه در جلسه آتی هیئت مدیره اعلام و در جلسه بعدی فقط اعضایی حق اعلام نظر دارند که نسبت به ارائه چارت سازمانی خود همکاری لازم را نموده اند.

در ضمن این موضوع شامل کلیه اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره می گردد، مدیر اجرایی و اداری ، مالی سازمان نیز می توانند پیشنهادات خود را به ریاست سازمان ارائه نمایند.


  مصوبه شماره 2

موضوع:

نامه شماره 23862/ش م مورخ 22/01/95 دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مهندس امید محمودی به عنوان مسئول اجرایی نمودن نامه شماره 23862/ ش م دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شوند.