مصوبات 25 آذر ماه 92

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي نامه خزانه دار محترم در خصوص تمديد قرارداد رئيس شوراي انتظامي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد که قرارداد آقاي مهندس ابراهيم سلطاني به عنوان نايب رئيس شوراي انتظامي از 1/8/92 لغايت 29/12/92 تمديد گردد.ضمناً در قرارداد ذکر گردد که در صورت انتخابات جديد رياست شوراي انتظامي و انتخاب فرد ديگري به عنوان رئيس ،قرارداد نامبرده از تاريخ انتخاب فسخ گردد.مصوبه شماره 2

موضوع:

تفاهم نامه تهيه نقشه هاي رقومي (ارتفاعي و مسطحاتي )وضع موجود در تعيين بروکف املاک جهت تهيه فرم دستور نقشه في ما بين شهرداري سنندج و نظام مهندسي و تعرفه مصوب گروه تخصصي نقشه برداري و شرح خدمات آن .


متن مصوبه:

تفاهم نامه  في ما بين شهرداري سنندج و نظام مهندسي با شرح خدمات و تعرفه پيوست مصوب و مقررگرديد با ارائه نمونه هاي انجام شده ( حداقل 2 نمونه انجام شده ) به شوراي چهار نفره استان جهت تصويب نهايي ارائه گردد.

(ضمناً هزينه پايه  1،500،00 ريال يکصد و پنجاه هزار تومان ) .مصوبه شماره 3

موضوع:

موارد پيشنهادي جهت طرح در شوراي چهار نفره .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء موارد زير جهت طرح در جلسه شوراي چهار نفره مصوب گرديد:

1.       با توجه به اتمام تفاهم نامه تخفيف جهت مسکن مهر ، هيچگونه تخفيفي به اينگونه پروژه ها تعلق نخواهد گرفت .

2.       در خصوص اجازه نظارت و طراحي يک سقف بيشتر به طراحان و ناظرين قبلي مصوب گرديد در صورتيکه پس از اخذ پروانه ساختماني و اجراي حداقل دو سقف و اخذ مجوز کميسيون ماده 5  مبني بر افزايش يک سقف که منجر به خروج از حدود صلاحيت مهندسان طراح و ناظر مي شود پس از اعلام نظر گروه تخصصي مربوطه و تأييد رياست سازمان يا مدير فني و اجرايي سازمان طراحي و نظارت توسط مهندسين قبلي در چهار رشته عمران، معماري، برق و مکانيک ( فقط در حد يک سقف )بلامانع مي باشد.مصوبه شماره 4

موضوع:

ادامه موارد پيشنهادي جهت طرح در شوراي چهار نفره .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء موارد زير جهت طرح در جلسه شوراي چهار نفره مصوب گرديد.

1.       با عنايت به اينکه در سوله هاي صنعتي حجم کارهاي برقي و مکانيکي قسمت گسترده کار را در بر مي گيرد مصوب گرديد که اين پروژه ها در زمينه برقي و مکانيکي با اعمال 30% ( سي درصد ) تخفيف انجام گيرد .

2.       با توجه به اينکه در برخي پروژه ها بهار خواب اجرا مي گردد ، مقرر گرديد تا 25% سطح پشت بام ( مازاد بر خر پشته موجود ) به عنوان طبقه محسوب نگردد و با همان گروه قبلي لحاظ گردد .مصوبه شماره 5

موضوع:

درخواست شماره 473/92 مورخ 20/9/92 مدير دفتر نمايندگي کامياران در خصوص ترک تشريفات خريد آهن آلات  ساختمان در دست احداث .


متن مصوبه:

مصوب گرديد با توجه به صورتجلسه شماره 473/92 مورخ 20/9/92 کميسيون معاملات ساختمان در دست احداث دفتر نمايندگي شهرستان کامياران جهت خريد آهن آلات ساختمان در دست احداث طبق مواد 50 و 65 نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان به صورت ترک تشريفات  مناقصه و اخذ حداقل سه فقره استعلام اعمال گردد.