مصوبات 25 آبان 93

تاريخ تشکيل جلسه: 25/08/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

موارد مربوط به ارجاع کار و آمار سالهاي 91 و 92 


 

متن مصوبه:

پس از ارائه توضيحات توسط آقاي مهندس عزت پور تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:

1.آقاي مهندس عزت پور نسبت به جمع آوري اطلاعات کارکردي خام و اصلاحي با اعمال کليه ضرايب (مسکن مهر، تخفيف و ضريب دفتر و ...)مربوط به کليه اعضاء در شهرستانها با طرح فرمت ارسالي توسط خود آقاي عزت پور ظرف يک هفته (حداکثر تا پايان 2/5/93)توسط نمايندگي شهرستانها.

2.بکارگيري افراد مورد نياز توسط آقاي مهندس عزت پور به منظور انجام و اتمام جمع آوري اطلاعات اعضاي سازمان در تمامي رشته ها با اعمال ضرايب متعلقه تا پايان دي ماه 93 و هزينه هاي مربوطه با تأييد آقاي مهندس عزت پور قابل پرداخت است.

3.تمامي مديران دفاتر نمايندگي مؤظف به همکاري تام و کامل با آقاي مهندس عزت پور خواهند بود.

4.مقرر گرديد آقاي مهندس عزت پور ظرف يک هفته و حداکثر تا تاريخ 1/9/93 (روز شنبه) اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري هيات مديره در خصوص تعداد ارجاع کار در رشته هاي چهارگانه متناسب با تعداد ظرفيت هر رشته اعلام نمايد.

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

در خصوص مباحث ترويج مقررات ملي ساختمان توسط سازمان


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با مديريت مهندس فرزام فاروقي اکيپ هاي چهار تا ده نفر از اعضاي سازمان تشکيل و با مراجعه به مدارس (مخصوصاً حاشيه شهرها)نسبت به برگزاري جلسات و برنامه هاي آموزشي و تفريحي و مسابقات در زمينه فوق الذکر اقدام نمايند و جوايز مربوطه از محل کيف هاي موجود در سازمان(باقيمانده هداياي نوروز 93) به همراه بروشور و بندهاي ترويجي و ... تأمين گردد .در ضمن حق الزحمه اکيپ هاي فوق به هيأت رئيسه تفويض مي گردد.بديهي است هماهنگي هاي لازم به منظور برگزاري جلسات با اداره کل راه و شهرسازي بعمل خواهد آمد و ساير هزينه ها نيز با ارائه فاکتور و تأييد هيات رئيسه محترم قابل پرداخت خواهد بود.

  

مصوبه شماره 3

موضوع:

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در خصوص تصويب تراز مالي سال 92 و ساير موارد


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد مجمع عمومي در خصوص 1)ارائه و تصويب تراز مالي سال 92. 2)تعيين روزنامه کثير الانتشار جهت آگهي هاي سازمان . 3) ارائه نرم افزار ارجاع کار .  4) گزارش کميته دفاتر . 5) گزارش کميته آموزش. 6)پرسش و پاسخ در مورخه پنجشنبه 27/9/93 (نوبت اول ) و در صورت به حد نصاب نرسيدن در مورخه يکشنبه 7/10/93 در محل دانشگاه کردستان ( تالار مولوي ) برگزار گردد.