مصوبات 24 مهر 95

تاریخ تشکیل جلسه:24/07/95

 

مصوبه شماره 1

موضوع:

جلسه فوق العاده

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جلسه فوق العاده هیئت مدیره سازمان روز پنج شنبه ساعت 12 الی 14 در محل سازمان تشکیل گردد.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تمدید ثبت نام از نامزدهای گروههای تخصصی

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای گروههای تخصصی در برخی گروهها، مهلت ثبت نام اعضا تا تاریخ 06/08/95 تمدید گردد.