مصوبات 24 مرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:24/05/95

 مصوبه شماره 1

موضوع:

تعیین وضعیت سرمایه گذاری در شرکت های صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و شرکت بازرسی فنی آرمان.

 

متن مصوبه:

با توجه به سرمایه گذاری سنوات گذشته سازمان نظام مهندسی استان در شرکت های صندوق مشترک نظام مهندسی ساختمان استانها و شرکت بازرسی فنی آرمان و روشن نبودن وضعیت این سرمایه گذاریها ، مصوب گردید ریاست سازمان نسبت به پیگیری مراتب خروج از این شرکتها و مکاتبات لازم جهت دریافت اصل و سود سهام سرمایه گذاریها اقدام نمایند.

 

 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تعیین تکلیف سند هزینه های جاری، دفتر نمایندگی بیجار و هزینه های احداث دفتر نمایندگی .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید سند هزینه های جاری دفتر نمایندگی شهرستان بیجار در سنوات قبل به مبلغ 515،905،100 ریال و سند هزینه های ساختمان در دست احداث آن دفتر نمایندگی به مبلغ330،586،000 ریال جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به هیات رئیسه تفویض اختیار گردد و تصمیم گیری هیئت رئیسه در این خصوص به عنوان رأی و نظر هیئت مدیره محسوب می گردد.

 

 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

اصلاحیه نحوه هزینه کرد در سال 1395 با توجه به عدم تصویب بودجه 95.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به اینکه تدوین بودجه در دست اقدام می باشد.فعلا و تا هنگام تصویب بودجه 95 سازمان توسط مجمع برای هزینه ها اعم از جاری و سرمایه ای هر ماه معادل یک دوازدهم(  ) بودجه سال 94 اختصاص یابد، در ضمن مصوبه شماره 1 تاریخ 21/01/95 کن لم یکن تلقی می گردد.

 

 مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسی صورتهای مالی (تراز مالی ) سال 94 سازمان نظام مهندسی ساختمان.

 

متن مصوبه:

صورتهای مالی سال 94 سازمان با یادداشت های همراه ، مورد بررسی هیئت مدیره قرار گرفت و تایید و مصوب گردید.