مصوبات 24 مرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 24/05/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

تعیین زمان ادامه مجمع عمومی مورخ 11/05/94 به استناد مصوبات مجمع مورد اشاره.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ 11/05/94 ، ریاست محترم سازمان با هماهنگی خزانه دار محترم سازمان نسبت به درج کامل جزئیات بودجه پیشنهادی سال 94 در سایت سازمان جهت اطلاع کلیه اعضاء اقدام فرمایند در ضمن مقرر گردید روز یکشنبه 15/06/94 رأس ساعت 16 در سالن مولوی دانشگاه کردستان ادامه مجمع عمومی 11/05/94 برگزار گردد.دستور کار مجمع عبارتست از بررسی دغدغه ها و مسائل و مشکلات مد نظر اعضاء و ادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال 94 سازمان.


 مصوبه شماره 2

موضوع:

ادامه عملیات اجرائی ساختمان دفتر نمایندگی کامیاران .

 

متن مصوبه:

مقرر گردید ادامه عملیات اجرائی ساختمان دفتر نمایندگی کامیاران تا اتمام نازک کاری و تاسیسات طبقه هم کف و نمای ساختمان بلامانع می باشد.و اسناد مالی پس از ارائه اسناد مثبته از سوی دفتر نمایندگی به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوی سازمان نظام مهندسی با تأیید ریاست سازمان یا مدیر فنی اجرایی و عامل خزانه دار پرداخت گردد. در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان ، اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعدا از حساب 4% مستهلک می‌گردد.

 

 مصوبه شماره 3


موضوع:

ادامه عملیات اجرائی  ساختمان دفتر نمایندگی دیواندره.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید ادامه عملیات اجرائی ساختمان دفتر نمایندگی دیواندره تا اتمام نازک کاری و تاسیسات طبقه هم کف و نمای ساختمان بلامانع می باشد.و اسناد مالی پس از ارائه اسناد مثبته از سوی دفتر نمایندگی به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوی سازمان نظام مهندسی با تأیید ریاست سازمان یا مدیر فنی اجرایی و عامل خزانه دار پرداخت گردد. در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان ، اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعدا از حساب 4% مستهلک می‌گردد.

 

 مصوبه شماره 4

موضوع:

ادامه عملیات اجرائی  ساختمان دفتر نمایندگی مریوان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید ادامه عملیات اجرائی ساختمان دفتر نمایندگی مریوان تا اتمام کل طبقات و نمای ساختمان بلامانع می باشد.و اسناد مالی پس از ارائه اسناد مثبته از سوی دفتر نمایندگی به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوی سازمان نظام مهندسی با تأیید ریاست سازمان یا مدیر فنی اجرایی و عامل خزانه دار پرداخت گردد. در ضمن در صورت عدم کفاف موجودی 4% شهرستان ، اسناد از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهی آن دفتر نمایندگی محسوب و بعدا از حساب 4% مستهلک می‌گردد.