مصوبات 24 خرداد 95

 

تاریخ تشکیل جلسه:23/03/95

  مصوبه شماره 1 

 

موضوع:

پرداخت حق الزحمه دبیر و رئیس انجمن ماده 27

 

متن مصوبه:

مصوب گردید ماهیانه معادل 15 ساعت حق الزحمه به رئیس و دبیر (هر کدام) انجمن ماده 27 بابت کنترل کارکرد ماده 27 پرداخت گردد.

  مصوبه شماره 2

 

موضوع:

حق الزحمه بازرسان

متن مصوبه:

حق الزحمه بازرسان بصورت ناخالص سالیانه مبلغ یکصد میلیون ریال پیشنهاد می گردد که این مبلغ  به هرکدام از بازرس ها ، پس از کسر کسورات قانونی پرداخت گردد، این حق الزحمه در بودجه سالیانه اعمال و به مجمع عمومی ارائه گردد.