مصوبات 24 خردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 22/3/93

مصوبه : دستگردان


موضوع:

 درخواست مدير فني و اجرايي سازمان در خصوص اعتبار سال 93 ادامه عمليات ساختمان در دست احداث دفتر نمايندگي شهرستان مريوان.


متن مصوبه:

مصوب گرديد جهت ادامه عمليات ساختماني دفتر نمايندگي شهرستان مريوان، تا سقف بودجه سال 93 مصوب مورخ 16/02/93 مجمع عمومي پس از ارائه اسناد مثبته از سوي دفتر نمايندگي به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوي سازمان نظام مهندسي با تأييد رياست سازمان و يا مدير فني و اجرايي پرداخت گردد. در صورت عدم کفاف موجودي 4% شهرستان از طرف سازمان پرداخت و به حساب بدهي آن دفتر نمايندگي محسوب و بعداً از حساب 4% مستهلک مي گردد.

  

تاريخ تشکيل جلسه: 24/3/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

بررسي نظام نامه هاي سازمان.


متن مصوبه:

در اين جلسه با توجه به غيبت سه نفر از اعضاء ، فقط نسبت به بررسي نظام نامه دفتر اجرايي نظارت برق اقدام گرديد .