مصوبات 24 تیر 95

تاریخ تشکیل جلسه:24/04/95

    مصوبه شماره 1 


موضوع:

نحوه تامین اعتبار ساختمانهای در دست احداث

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مدیر محترم فنی و اجرایی سازمان روز دوشنبه مورخ 26/04/95 بر اساس مذاکرات انجام شده در هئت مدیره ، جوابیه نامه راه و شهرسازی  را در خصوص 4% دریافتی سازمان جهت تامین اعتبار ساختمانهای در دست احداث تهیه و ارسال نمایند.

 

    مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تعیین تکلیف 4% دریافتی سازمان.

 

متن مصوبه:

با توجه به مصوبات مجمع عمومی در سال 1394 در رابطه با اخذ 4% در شهرستانها و عدم دریافت آن در سنندج ، مقرر گردید ، امور مهندسین و امور مالی نسبت به تهیه لیست بدهکاران در شهرستانها برای ایامی که 4% را پرداخت ننموده اند و همچنین لیست بستانکاران شهرستان سنندج که 4% را در سال 94 پرداخت نموده اند، مشخص و مدیر فنی و اجرایی و خزانه دار سازمان، راهکار تسویه حساب های فوق الذکر را به هیئت مدیره ظرف مدت یک هفته ارائه نمایند.

 

    مصوبه شماره 3

 

موضوع:

1% صندوق حمایت از اعضا .

 

متن مصوبه:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی در راستای اختصاص 1% از درآمد اعضای سازمان به امور خیر از طریق صندوق حمایت از اعضاء مقرر گردید مدیر امور مالی ، مشاور حقوقی سازمان و هیئت امنای صندوق حمایت از اعضا ، راه کار قانونی ، ایجاد حساب مستقل از سازمان و دریافت مبالغ مورد مصوب مجمع برای امور خیر(صندوق در راستای آن امور پدیده آمده است) و هزینه های مربوطه را بررسی و نتیجه را به هیئت مدیره سازمان منعکس نمایند(مقرر گردید این امر حداکثر ظرف مدت یکماه انجام و نتیجه به هیئت مدیره ارجاع گردد).