مصوبات 24 تيرماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 24/4/92

مصوبه شماره:1

موضوع:

بررسي نحوه فعاليت دفاتر حقيقي و حقوقي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به لزوم کنترل فعاليت دفاتر حقيقي و حقوقي، جناب آقاي مهندس سهراب شهنازي به عنوان نماينده هيات مديره ظرف مدت يک ماه آينده نسبت به بازديد از دفاتر حقيقي و حقوقي اقدام و ضمن آسيب شناسي مشکلات دفاتر از نظر فضاي دفاتر، امکانات رفاهي، نحوه تقسيم کار بين مهندسين عضو، ميزان حضور مسئول دفاتر، نحوه برخورد با ارباب رجوع و ...... اقدام و تا پايان مرداد ماه ضمن ارائه گزارش آسيب شناسي به هيات مديره پيشنهادات اصلاحي خود را با هماهنگي و مشاوره از کارشناسان مربوطه ارائه نمايند. ضمنا کليه واحدها و ارکان سازمان و مسئولين دفاتر ملزم به همکاري با ايشان مي باشند.مصوبه شماره:2

موضوع:

تعيين محل مناسب استقرار گروه هاي تخصصي در ساختمان سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقاي دکتر ثابتي و آقايان مهندس رباني و فاروقي به همراه نماينده گروه هاي تخصصي جناب آقاي مهندس کاوه وثوقي طي سه روز آينده ( تا 27/4/92) نسبت به تعيين محل مناسب جهت گروه هاي تخصصصي و کنترل نقشه اقدام نمايند.مصوبه شماره:3

موضوع:

بررسي نظام نامه اولويت بندي ارجاع کار نظارت ساختمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقايان مهندس هيوا لهونيان و نادر گودرزي مدير فني و اجرايي شهرستان سنندج نسبت به بررسي نظام نامه و ساز و کار اجراي آن و پيش بيني هاي لازم در خصوص اجراي آن در نرم افزار در حال ساخت اقدام ، به طوري که حداکثر تا پايان شهريور ماه مراتب به مرحله اجرا در آيد .مصوبه شماره:4

موضوع:

بررسي تعرفه گروه شهرسازي در سال 92 .


متن مصوبه:

تعرفه خدمات شهرسازي به تفکيک جداول پيوست در چهارچوب صلاحيتهاي تفکيک اراضي شهري، انطباق شهري(ساختمان) انطباق کاربري اراضي شهري بر اساس نامه شماره 08089/ش م مورخ 28/2/92 شوراي مرکزي به تصويب رسيد.مصوبه شماره:5

موضوع:

بررسي نامه بيمه پاسارگاد به شماره   330/30033/92    .

                                                 17/4/92


متن مصوبه:

مقرر گرديد شرح خدمات بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسان رشته هاي عمران، معماري، برق، مکانيک، نقشه برداري، شهرسازي شامل طراحي و نظارت و مجريان ساختمان، تنظيمي از طريق شرکت هاي بيمه ذي صلاح به مناقصه گذارده شود.مصوبه شماره:6

موضوع:

بررسي نظام نامه و چارت کميته صدور خدمات فني – مهندسي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء کليات موضوع مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد اعضاي محترم هيات مديره و بازرسين محترم سازمان پيشنهادات خود را در جلسه آينده هيات مديره ارائه فرمايند، در ضمن مدير واحد صدور خدمات مهندسي در جلسه آينده تعيين خواهد شدمصوبه شماره:7

موضوع:

بررسي نامه شماره 9747 مورخ 28/2/92 اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان .


متن مصوبه

مصوب گرديد جناب آقاي مهندس رباني نسبت به تهيه گزارش هاي درخواستي اشاره شده در نامه تا يک ماه آينده( 24/5/92 ) اقدام فرمايند. در ضمن کليه اعضاي هيات مديره در خصوص ساير بندها هرگونه پيشنهاد احتمالي خود را جهت طرح در شوراي فني و کميته چهار نفره، جهت بررسي در جلسه آينده هيات مديره آماده و ارائه نمايندمصوبه شماره:8

موضوع:

بررسي درخواست تعاوني مسکن بسيجيان در ارتباط با اعمال تخفيف براي اعضاء در شهرهاي مختلف استان کردستان .


متن مصوبه:

با درخواست تعاوني مسکن بسيجيان مخالفت گرديد .