مصوبات 24 بهمن 94

تاریخ تشکیل جلسه: 24/11/94

   مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست بازپرداخت اصل و سود سهام خریداری شده در شرکت های سرمایه گذاری نظام مهندسی و بازرسی فنی خدمات آرمان.

 

متن مصوبه:

در جلسه بررسی تراز مالی سال 93 ، موضوع سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی استان در شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران و شرکت بازرسی فنی خدمات آرمان مطرح، و مصوب گردیدکه مراتب خارج شدن سازمان نظام مهندسی از این شرکتها و درخواست بازپرداخت اصل و سود وجوه پرداختی سهام خریداری شده در مجمع مطرح گردد و در صورت تصویب مجمع عمومی خزانه دار سازمان به عنوان مسئول پیگیری موضوع اقدام نماید.

 

 

   مصوبه شماره 2

موضوع:

پرداخت طلب شورای مرکزی نظام مهندسی از سازمان نظام مهندسی استان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید آقایان دکتر محمد صدیق ثابتی (ریاست سازمان) و مهندس ابراهیم حمزه زاده (خزانه دار سازمان) به عنوان نماینده های تام الاختیار سازمان نظام مهندسی استان، از طرف هیئت مدیره جهت تعیین طلب شورای مرکزی و محاسبه میزان طلب و تخفیف های مربوطه به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معرفی گردند.