مصوبات 24 اسفند ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 24/12/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي و تصويب تعرفه سال 93 تمامي رشته ها .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء تعرفه سال 93 با توجه به ابلاغي شوراي مرکزي به شرح پيوست تصويب و مقرر گرديد از ابتداي سال 93 اجرا گردد و کليه دستور نقشه هاي صادر شده از سوي شهرداري به تاريخ سال 1393 شامل تعرفه جديد خواهند بود . در ضمن کليه دستور نقشه هاي معتبر سال 92 صرفاً تا پايان اريبهشت ماه فرصت مراجعه به سازمان و ارجاع به دفاتر را داشته تا بر اساس تعرفه سال 92 محاسبه حق الزحمه مهندسين صورت پذيرد و در غير اين صورت در صورت مراجعه از ابتداي خرداد ماه مبناي محاسبه تعرفه کليه دستور نقشه ها ، تعرفه سال 93 مي باشد . ضمناً مقرر گرديد کليه ضرايب مربوط به ساير کاربري هاي غير مسکوني نيز حذف و کليه ساختمانها بر اساس تعرفه ابلاغي محاسبه گردد و همچنين مقرر گرديد با توجه به مشکلات مربوط به محاسبه تعرفه نقشه هاي اصلاحي، مدير محترم فني و اجرايي سازمان حداکثر تا پايان فروردين ماه نسبت به ارائه دستورالعمل مشخص نحوه محاسبه تعرفه نقشه هاي اصلاحي به هيئت رئيسه محترم سازمان جهت تصويب اقدام نماييد.در ضمن تعرفه رشته هاي شهرسازي و نقشه برداري در ادامه جدول پيوست لحاظ گردد.مصوبه شماره 2

موضوع:

مابقي تصويب حق الزحمه ها و دريافتي ها براي سال 93 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مابقي جزئيات حق الزحمه ها و دريافتي ها براي سال 93 به شرح پيوست تصويب گرديد و با توجه به تصويب جداسازي مديريت امور آموزش و مديريت امور پژوهش مقرر گرديد در اولين جلسه سال 1393 نسبت به تعيين مديران آن بخش ها اقدام لازم از سوي هيئت مديره صورت پذيرد .مصوبه شماره 3

موضوع:

تعيين تاريخ برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده جهت طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1393 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء تاريخ برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده جهت طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1393 به شرح زير مصوب گرديد :

جلسه نوبت اول: شنبه 12/2/93

جلسه نوبت دوم ( در صورت به حد نصاب نرسيدن جلسه اول ) : سه شنبه 16/2/92 .مصوبه شماره 4

موضوع:

تعيين تکليف قرارداد مديران دفاتر نمايندگي شهرستانها براي سال 93 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد قرارداد مديراني که تا پايان سال 92 قرارداد آنها به پايان مي رسد ، به مدت 3 ماه (تا پايان خرداد ماه نود و سه ) قراردادشان تمديد گرديده و مدير فني و اجرايي سازمان نسبت به تهيه گزارش عملکرد کليه مديران دفاتر نمايندگي حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه اقدام نمايد وهيئت مديره سازمان پس از بررسي موضوع نسبت به ادامه يا قطع همکاري مديران دفاتر نمايندگي تصميم گيري مي نمايد.مصوبه شماره 5

موضوع:

تعيين تکليف قرارداد کارمندان سازمان براي سال 93 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد:

1.       کليه قراردادهاي دائم و مدت معين در سال 93 با هماهنگي مشاور حقوقي ،دکتر قناعت ،خزانه دار و مدير فني و اجرايي سازمان اصلاح گردد.

2.       تمديد قرارداد کارکنان مدت معين به صورت سه ماهه ( ليست پيوست ) انجام گيرد .

و ضمناً قرارداد مدير اجرايي استان با توجه به حکم نامبرده تا تاريخ 18/9/93 تمديد گردد.

 

3.       مقررگرديد از کليه کارکنان فعلي و مستخدمين جديد سازمان در سال 93 از هر نفر مبلغ يکصد ميليون ريال سفته با تضمين دو نفر از کارکنان تمام وقت يا اعضاي پروانه دار سازمان اخذ گردد.ضمناً انعقاد قرارداد منوط به تحويل سفته مذکور به سازمان مي باشد.مصوبه شماره 6

موضوع:

پيشنهاد مدير فني و اجرايي سازمان در خصوص  اصلاح ماده 3 نظام نامه کميته دفاتر و احياي کميته دفاتر .


متن مصوبه:

مقرر گرديد ماده 3 نظام نامه ي کميته دفاتر (مصوب مورخ 31/4/92) به شرح زير اصلاح و مصوب گرديد:

ماده 3 : براي تشکيل کميته دفاتر 5 نفر اصلي به شرح زير معرفي مي گردند:

1-    3 : از بين مديران 3 نفر به عنوان عضو اصلي به مدت دو سال و با رأي گيري انتخاب مي گردند. ( يک نفر از دفاتر حقوقي ، يک نفر از دفاتر حقيقي و يک نفر از دفاتر اجرا )

2-    3 : عضو اصلي چهارم از بين مديران دفاتر و به انتخاب  هيئت مديره و عضو اصلي پنجم مدير فني و اجرايي سازمان بوده که هر دو نفر به عنوان نماينده هيئت مديره مي باشد .

3-    3 : تصميمات متخذه با رأي اکثريت و تصويب هيئت مديره سازمان قابل اجرا مي باشد .

4-    3 :اعضاي انتخاب شده با رأي گيري از طريق مدير فني و اجرايي به هيئت مديره سازمان معرفي گرديده .

  و پس از تصويب هيئت مديره ، احکام کليه ي اعضاي کميته دفاتر توسط رياست سازمان ابلاغ مي گردد .

5-    3 : غيبت غير موجه اعضاي کميته دفاتر به مدت 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب در مدت شش ماه (موجه يا غير موجه به تشخيص مدير فني و اجرايي سازمان مي باشد) موجب حذف نفر از کميته شده و جايگزين به پيشنهاد مدير فني و اجرايي سازمان و تأييد هيئت مديره سازمان معرفي مي گردد.

6-    3  :در صورت استعفا يا خروج هر يک از اعضاي کميته دفاتر نفر جايگزين به پيشنهاد مدير فني و اجرايي سازمان و تأييد هيئت مديره سازمان معرفي مي گردد.

3 :کميته دفاتر زير نظر مدير فني و اجرايي سازمان فعاليت مي نمايد. 

تاريخ تشکيل جلسه: 27/12/92

مصوبه : دستگردان .


موضوع:

افزايش اعتبار عمليات اجرايي اصلاح نماي ساختمان مرکزي سازمان موضوع مصوبه 27/8/92 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به  افزايش هزينه هاي عمليات اجرايي اصلاح نماي ساختمان مرکزي سازمان تا سقف مبلغ يکصد ميليون ريال مازاد بر مصوبه شماره 4 مورخ 27/8/92 هيات مديره محترم سازمان به صورتي که مجموع هزينه ها جمعاًپانصد ميليون ريال گردد ، بلامانع است .