مصوبات 23 مرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:23/05/95

 مصوبه شماره 1

موضوع:

تعیین نحوه بازپرداخت 4% دریافتی از مهندسین عضو سازمان در سال 94.

 

متن مصوبه:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی سازمان در سال 94 مبنی بر عدم اخذ 4% از کارکرد اعضای سازمان در سنندج و اخذ مبالغی تحت این عنوان از کارکرد اعضای دفاتر نمایندگی سنندج تا قبل از مصوبه فوق الذکر، به منظور اجرای مصوبه مجمع عمومی ، مقرر گردید ارقام پرداخت شده اعضا در حق عضویت این اعضا برای سال 95 لحاظ و بدهکاری با طلبکاری هر یک توسط امور مالی مشخص و مبنای تسویه حساب قرار گیرد.


مصوبه شماره 2
 

موضوع:

تشکیل کمیته دفاتر .

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به نیاز شهرستان سنندج به تشکیل کمیته دفاتر ، سرکار خانم مهندس راستین به همراه مهندس گودرزی ، مهندس حمزه زاده و مهندس ژولیده ، نسبت به معرفی چند نفر از مدیران دفاتر حقیقی و حقوقی شهرستان سنندج ، به هیئت مدیره ظرف مدت یک هفته اقدام ، و در اولین جلسه هیئت مدیره نسبت به برگزاری انتخابات کمیته دفاتر اقدام گردد.

 

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

جلسه فوق العاده هیئت مدیره.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید یکشنبه یاعت 18:30 الی 20 مورخ 24/05/95 جلسه فوق العاده هیئت مدیره با موضوع بررسی و تایید صورتهای مالی سال 94 سازمان، در دفتر مدیر سازمان تشکیل گردد.