مصوبات 23 دي ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 23/10/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي وضعيت مجريان ذي صلاح 


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقايان مهندس نادر گودرزي - مهندس کاوه وثوقي-  دکتر مشتاق  و آقاي مهندس صيدي ضمن برگزاري جلسات ظرف مدت 15 روز نسبت به اصلاح اساسنامه و ارائه به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب اقدام فرمايند و آقاي مهندس گودرزي به عنوان مدير فني و اجرايي سازمان نسبت به پيگيري  و برگزاري جلسات مورد نظر اقدام نمايند.تاريخ تشکيل جلسه: 23/10/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي وضعيت مجريان ذي صلا ح .


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقايان مهندس نادر گودرزي - مهندس کاوه وثوقي-  دکتر مشتاق  و آقاي مهندس صيدي ضمن برگزاري جلسات ظرف مدت 15 روز نسبت به اصلاح اساسنامه و ارائه به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب اقدام فرمايند و آقاي مهندس گودرزي به عنوان مدير فني و اجرايي سازمان نسبت به پيگيري  و برگزاري جلسات مورد نظر اقدام نمايند.