مصوبات 23 خرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 94/03/23

 

موضوع:

درج لگوی سازمان در پوستر و سایت همایش سکونت گاههای فقیر نشین شهری دانشگاه کردستان.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گردید با توجه به تقاضای دانشگاه کردستان، لگوی سازمان نظام مهندسی استان کردستان در پوسترها و سایت همایش سکونت گاههای فقیر نشین شهری که در اردیبهشت ماه 95 در دانشگاه کردستان برگزار می شود درج گردد.

 


 

تاریخ تشکیل جلسه: 94/03/23

 

موضوع:

بررسی نظام نامه پیشنهادی کمیته تخصصی ژئو تکنیک و کنترل کیفیت ارجاعی از گروه تخصصی سازه سازمان.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء ، ضمن سپاسگزاری از زحمات گروه تخصصی سازه و کمیته ژئو تکنیک و کنترل کیفیت طی یکسال گذشته در زمینه پشتیبانی از ایجاد و تشکیل شرکت های حقوقی مرتبط ، نظام نامه پیشنهادی به شرح پیوست ، مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تشکیل جلسه: 94/03/23

 

موضوع:

هزینه صدور کارت عضویت اعضا

 

متن مصوبه:

مصوب گردید صدور کارت عضویت اعضا برای اولین بار در سال رایگان باشد و برای صدور المثنی به ازاء هر کارت مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد.

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:94/03/23

 

موضوع:

تصویب بودجه پیشنهادی در سال 1394 جهت ارائه به مجمع عمومی.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء بودجه دریافتی ها، هزینه های جاری و سرمایه ای در سال 1394 سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مطابق شرح پیوست جهت ارائه به مجمع عمومی سازمان تصویب گردید.