مصوبات 23 اسفند 93

تاریخ تشکیل جلسه:93/12/23

 مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست بازرسین محترم سازمان به شماره 1225 مورخ 16/12/93 مبنی بر پرداخت هزینه شرکت داده نگار مربوط به نرم افزار کنترل کارکرد.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه مقرر گردید با توجه به زحمات جناب آقای مهندس عزت پور در خصوص تهیه نرم افزار کنترل کارکرد، موارد لازم در خصوص اشکالات موجود در نرم افزار توسط اعضای هیات مدیره محترم سازمان به ایشان اعلام شد تا سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام گردد خصوصاً در خصوص ضرایب دفاتر طراحی حقیقی در زمان ارجاع هر کار و ضرایب دفاتر حقوقی طراحی و نظارت و اشکالات شکلی نرم افزار که ایشان متعهد به رفع آن و همچنین ارائه پیشنهادات لازم در خصوص آزاد سازی سهمیه جهت سال 94 شدند و نهایتاً با پرداخت 54،000،000 ریال به شرکت داده نگار موافقت گردید.


 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ( خودرو) کارپرداز سازمان ( آقای سعیدی).

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به حجم فعالیت های سازمان در طول سال گذشته اعم از برگزاری مجامع عمومی برگزاری جشنواره ورزشی ، برگزاری جلسه های مجمع گروه های برق ، مکانیک، مجریان ، سمینارها، همایش های سازمان و ... مبلغ سه میلیون ریال به هزینه ایاب و ذهاب نامبرده برای کل سال 93 از ابتدای سال لحاظ گردد.

 


 


مصوبه شماره 3

 

موضوع:

بررسی تخلفات انضباطی یکی از کارمندان سازمان به درخواست ریاست محترم سازمان.

 

متن مصوبه:

با توجه به مسائل پیش آمده و تخلفات انضباطی آقای کرم رضا محمدی مقرر گردید گزارش کامل موارد مطرح شده در جلسه هیات مدیره توسط ریاست محترم سازمان تهیه و ایشان به کمیته انضباطی کارکنان سازمان معرفی گردند.


 

 

مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسی درخواست شماره 23565 مورخ 14/12/93 مسئول محترم امور اداری سازمان.

 

متن مصوبه:

 

 

به اتفاق آراء مصوب گردید چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 5/1/94 و 6/1/94 سازمان تعطیل و این دو روز جزء مرخصی استحقاقی کارکنان سازمان لحاظ گردد.

 

 

 مصوبه شماره 5

موضوع:

جلسه فوق العاده هیات مدیره سازمان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید روز سه شنبه مورخ 26/12/93 راس ساعت 12 ظهر آخرین جلسه هسات مدیره به صورت فوق العاده برگزار گردد.