مصوبات 23 آذر 93

تاريخ تشکيل جلسه: 16/09/93

به علت به حد نصاب نرسيدن اعضا ، جلسه تشکيل نشد.

 تاريخ تشکيل جلسه: 23/09/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

انتخابات هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان.


 

متن مصوبه:

ضمن تقدير و تشکر از زحمات جناب آقاي مهندس صيدي 

با توجه به بحث و تبادل نظر بين کليه اعضاء هيات مديره تصميماتي به شرح زير اخذ گرديد.

1-    به اتفاق آراء و به تعداد 9 رأي جناب آقاي دکتر ثابتي بعنوان رياست سازمان انتخاب گرديدند.

2-    به اتفاق آراء و به تعداد 9 رأي جناب آقاي مهندس خليل اللهي بعنوان نائب رئيس اول سازمان انتخاب گرديدند.

3-    به اتفاق آراء و به تعداد 9 رأي جناب آقاي مهندس رباني بعنوان نائب رئيس دوم سازمان انتخاب گرديدند.

4-    به اتفاق آراء و به تعداد 9 رأي جناب مهندس فرزام فاروقي بعنوان دبير هيات مديره سازمان انتخاب گرديدند.

5-    به اتفاق آراء و به تعداد 9 رأي جناب آقاي دکتر مشتاق بعنوان مدير آموزش و پژوهش انتخاب گرديدند.

6-    به اتفاق آراء و به تعداد 9 رأي جناب آقاي دکتر عليزاده بعنوان مدير عضويت و صدور پروانه انتخاب گرديدند.

7-    به اتفاق آراء و به پيشنهاد هيئت رئيسه به تعداد 9 رأي جناب آقاي مهندس قادرمزي بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب گرديدند.

  

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

انتخاب مدير امور شهرستانها و مدير امور اداري و برنامه ريزي.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد نائب رئيس دوم سازمان با توجه به حجم کار فراوان امور شهرستانها بعنوان مدير امور شهرستانها انتخاب و ايشان موظف مي باشند نسبت به تهيه شرح وظايف مدير امور شهرستانها اقدام و جهت تأييد نهايي به هيات مديره ارائه فرمايند.

مقرر گرديد با توجه به لزوم پيگيري مباحث مربوط به برنامه ريزي و مديريت امور اداري سازمان، دبير محترم هيات مديره نسبت به مديريت امور اداري و پيگيري مباحث برنامه ريزي سازمان اقدام فرمايند و

شرح وظايف مدير امور اداري و برنامه ريزي را جهت تأييد نهايي به هيات مديره ارائه فرمايند 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

موارد خزانه دار .


 

متن مصوبه:

1-    مقرر گرديد مبلغ قرارداد مديران دفاتر نمايندگي که بصورت تمام وقت فعاليت مي نمايند به هيات رئيسه محترم سازمان تفويض گردد و سريعاً قرارداد مديران دفاتر منعقد گردد.

2-    مقرر گرديد مبلغ قرارداد مدير دفتر اجرايي نظارت برق استان و در صورت لزوم شهرستانها به هيات رئيسه محترم سازمان تفويض گردد.