مصوبات 22 خرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:22/03/95

  مصوبه شماره 1

موضوع:

جلسه فوق العاده هیئت مدیره.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جلسه فوق العاده هیئت مدیره روز یکشنبه 23/03/95 از ساعت 19 تا 20:30 در دفتر ریاست سازمان تشکیل گردد.

در ضمن بازرسان سازمان (مهندس اشرف سجادی و مهندس فائز) در خصوص اخذ 1 درصد و 4 درصد توسط سازمان تذکر دادند.

 

  مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسی چارت سازمانی

 

متن مصوبه:

چارت سازمانی تنظیمی توسط مهندس لهونیان و مهندس قادرمزی در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به وجود برخی ابهامات در چارت پیشنهادی ، کمیته ای متشکل از ریاست سازمان، نایب رئیس اول، دکتر جمال قناعت، مهندس هیوا لهونیان و مهندس کریم قادرمزی تشکیل و پس از بررسی و کنترل و اصلاح چارت نسبت به ارائه چارت سازمانی اصلاحی در اسرع وقت به هیئت مدیره اقدام نمایند.

  مصوبه شماره 3
 
موضوع:

اجرای بند 2 ماده 7 آئین نامه انضباطی کارکنان سازمان.


متن مصوبه:

در راستای اجرای بند 2 ماده 7 آئین نامه انضباطی کارکنان سازمان، بدینوسیله اعضای کمیته انضباطی به شرح ذیل تعیین می گردند.

1-    نمایندگان کارفرما : مهندس هیوا لهونیان، مهندس ابراهیم حمزه زاده.

2-    نماینده سرپرستان : مهندس نادر گودرزی.