مصوبات 22 آبان 95

تاریخ تشکیل جلسه:22/08/95

 

موضوع:

معرفی رئیس و دبیر انجمن ماده 27

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مطابق مصوبات مجمع ماده 27 و تصمیمات اخذ شده در آن مجمع از تاریخ تصویب ، جناب آقای مهندس اقبال ملک نیا به عنوان ریاست انجمن ماده 27 استان و جناب آقای یحی سعیدی به عنوان دبیر انجمن معرفی می گردند.

حق الزحمه پیش بینی شده از طرف هیئت مدیره جهت پرداخت به انجمن ماده 27 به طور کامل به ریاست انجمن پرداخت می گردد.